YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2016 TARIMA DAYALI YATIRIM HİBELERİNİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

yeniKIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) (*)

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No:2016/37) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “hibeye esas proje tutarının en fazla %20’ine kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri konusunda yapılan başvurularda mevcut kümeslerin 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu hükümleri ile birlikte 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre zorunlu olan biyogüvenlik tedbirleri hibe kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 31/8/2018’dir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak biyogüvenlik tedbirlerine yönelik projelerde hibeye esas proje tutarında %20 inşaat gideri şartı aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yetmiş gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden kırk beş gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir. Ancak yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan başvurular için bu süre doksan gündür.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “internet adresinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bilgilendirme ve açıklamalar ise başvuru sayfasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ 21/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
—————————————————————————-
(*)Kaynak : 3/12/2016-29907 Tarih sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tebliği

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.