YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

HATAY,KAHRAMANMARAȘ,OSMANİYE TARIMA DAYALI SANAYİ HİBE BAȘVURUSU

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : HATAY,KAHRAMANMARAŞ,OSMANİYE

SON BAŞVURU TARİHİ : 30 Aralık 2011 Saat 17.00’dir.

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

VERİLECEK HİBE TUTARI :

Bu program çerçevesinde verilecek destekler Asgari: 40.000 TL ve Azami: 300.000 TL tutarlar arasında olacaktır.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz.

 PROĞRAMIN ÖZETİ:

Programın Amacı

Tarıma dayalı
sanayi ve gıda sanayi işletmelerinin, ulusal ve uluslararası pazarlarda
talep edilen stan­dartlara uygun üretim, ürün çeşitliliği, pazarlama ve
satış uygulamaları geliştirebilmelerine yönelik olarak Ar-Ge ve yenilik
içeren, kapasite ve istihdam artırıcı projelerle desteklenmesi, TR63
bölgesinde tarımsal sanayinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır.

Programın
Öncelikleri

Öncelik 1:

Tarıma dayalı
sanayi ve gıda sanayine yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten
işletmelerin desteklenmesi

Öncelik 2:

Tarım
ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara
uygun olarak işlenmesi, pak­etlenmesi, depolanması ve pazarlanmasının
desteklen­mesi

Öncelik 3:

Tarım dayalı
sanayi ve gıda sanayinde Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yeni ürünlerin
geliştirilmesi

Programın
Toplam Bütçesi

10.000.000 TL

Proje Başına
Destek Tutarı

Asgari: 40.000TL    Azami: 300.000 TL

Destek Oranı

Asgari: %10 Azami:%50

Proje Uygulama
Yeri

TR63 Bölgesi illeri olan Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye’dir.

Proje Uygulama
Süresi

9 ay

Uygun Başvuru
Sahipleri

1. KOBİ
tanımına uyan gerçek veya tüzel kişiler
(işletmeler)2.  Tarımsalamaçlı kooperatif ve birlikler
(Öncelik 2 Ve 3 için projebaşvurusunda bulunabilirler)

İlan Tarihi

31 Ekim 2011

Son Başvuru
Tarihi ve Saati

30 Aralık 2011 Saat 17.00

Sonuçların
Açıklanması İçin Öngörülen Tarih

15 Mart 2012

 BU HİBE PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

Tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayi işletmelerinin, ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun üretim, ürün çeşitliliği, pazarlama ve satış uygulamaları geliştirebilmelerine yönelik olarak Ar-Ge ve yenilik içeren, kapasite ve istihdam artırıcı projelerle desteklenmesi, TR63 bölgesinde tarımsal sanayinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır.

Öncelik 1:

Tarım sanayi ve gıda sanayine yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin desteklenmesi.

Öncelik 2:

Tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen standartlara uygun olarak işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanmasının desteklenmesi.

Öncelik 3:

Tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayinde Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yeni ürünlerin geliştirilmesi.

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

1. KOBİ tanımına uyan gerçek veya tüzel kişiler (işletmeler)

2. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler (Öncelik 2 ve 3 için proje başvurusunda bulunabilirler)

1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun/şirketin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması

Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması

Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

(2 ) 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanımına uyan işletmeler; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan ve herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması şartını taşıyan işletmelerdir.

2) Başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmesi için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;

d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla,

Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine veya sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar

Söz konusu proje ve faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının % 3’ü (yüzde üçü) kadar bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi devam edenler

e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;

f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;

g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Başvuru sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair Başvuru Formundaki Beyanı imzalamalıdır.

HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

1. KOBİ tanımına uyan gerçek veya tüzel kişiler (işletmeler)

2. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler (Öncelik 2 ve 3 için proje başvurusunda bulunabilirler)

1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun/şirketin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması

 

Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması

Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

(2 ) 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanımına uyan işletmeler; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan ve herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması şartını taşıyan işletmelerdir.

2) Başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmesi için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;

d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla,

Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine veya sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar

Söz konusu proje ve faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının % 3’ü (yüzde üçü) kadar bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi devam edenler

e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;

f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;

g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Başvuru sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair Başvuru Formundaki Beyanı imzalamalıdır.

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

1. Aynı takvim yılı içerisinde Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve bunlardan en fazla 1 (bir) projesi için mali destek alabilir.

2. Bir başvuru sahibinin, Tarım Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına destek almaya uygun iki teklif sunması ve her iki proje başvurusunun da başarılı bulunması halinde destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan projesine verilir.

3. Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamaz. Destek tarihi olarak yararlanıcı tarafından uygulanan projenin sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihi esas alınır. Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır.

4. Gerçek ve tüzel kişiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvuru formunda belirtmek zorundadırlar. Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz.

5. Başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmamalıdır. Başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla, ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %3’ü (yüzde üç) kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işleminin bulunmaması gerekmektedir.

 

 

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.