YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KIRSAL KALKINMA İÇİN ALINAN HİBELERİN VERGİLENDİRİLMESİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün 08.03.2010 tarih ve 1703 sayılı yazısı ile “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği” (Tebliğ No:2009/47) kapsamında yapılan “V. Etap Ekonomik Yatırımlar” hibe proje başvurunuzun sonuçlandığı ve hibe desteğinin alındığı belirtilerek, bu hibe desteğinin şirketiniz kayıtlarına gelir olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 nci maddesinde de, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan, Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun “İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 39 uncu maddesinde ise, işletme hesabı esasına göre ticari kazancın, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet fark olduğu, elde edilen hasılatın, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderlerin ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade ettiği hükmü yer almıştır.

Buna göre, şirketinizin ticari faaliyetiyle ilgili olarak “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği” kapsamında yapılan “V. Etap Ekonomik Yatırımlar” için hibe olarak aldığı destek tutarını kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

———————————————————————————————————–
Maliye Bakanlığı Özelgesi
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih     19/08/2011
Sayı     B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-KVK-6-2-638
Konu:Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde alınan hibenin kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.
İlgili Kanun Maddesi:5520

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.