YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEȘVİK BELGESİNE TABİ YATIRIMLARIN SONRAKİ YILLARDA İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile …/09/2005 tarih ve … nolu yatırım teşvik belgesine istinaden gerçekleştirdiğiniz yatırımlarınıza ait yatırım indirim tutarını, tercihinizi yatırım indiriminden yararlanmama yönünde yaparak, 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamenizde düşmeden verdiğinizi belirterek,01.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 276 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca düşemediğiniz yatırım tutarını endekslemeye tabi tutarak 2010 dönemi kurumlar vergisi beyannamenizden düşüp düşemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Geçici 69 uncu maddesinde,

“(5479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle  eklenen geçici madde; Yürürlük: 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 08.04.2006) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut  olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01.08.2010)yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarından indirebilirler.

(6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen cümleler Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01.08.2010) Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 276 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğin “5. Kazancın Bulunmasına Rağmen Herhangi Bir Dönemde Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanılmaması Durumu” başlıklı bölümünde,

“Yatırım indirimi istisnasından, kazancın elverişli olduğu yılda yararlanılabilmekte, ilgili yıl kazancı elverişli olduğu halde yatırım indirimi istisnasından yararlanılmaması halinde, mükelleflerce yararlanılmayan bu indirim tutarlarının daha sonraki yıllara ait kazançlardan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, mükelleflerin önceki yıllarda (2006, 2007 ve 2008) kendi istekleriyle yararlanmadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği diğer yıllarda indirim konusu yapabilmeleri mümkün değildir. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirimi fiilen mümkün olmayan kısmın ise müteakip dönemlerde indirilebileceği tabiidir.

Ancak, 2009 hesap dönemine ilişkin olarak kazanç beyan etmekle birlikte önceki yıllardan devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarından yararlanamayan mükelleflerin, bu kazanç tutarlarına  isabet eden yatırım indirimi tutarlarını, endekslenmiş değerleri ile birlikte daha sonraki dönemlerin kazançlarından indirebilmeleri mümkün bulunmaktadır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, 2006 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamenizde kendi isteğinizle yararlanmadığınız yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yatırım indirimi uygulamasının tercih edildiği diğer yıllara ait kurumlar vergisi beyannamelerinde veya 2010 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilmeniz mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

———————————————————————————————————–
Maliye Bakanlığı Özelgesi
BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih     19/08/2011
Sayı     B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010/KVK-830-82
Konu:Yatırım teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilen yatırımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
İlgili Kanun Maddesi:5520

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.