YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Teşvik Belgesi İle Gümrük Vergisi Ve KDV Muafiyeti

Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanma koşulları nelerdir?

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere,asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnasından yararlanabilecektir.

Gümrük vergisi muafiyeti kapsamında hangi mallar ithal edilebilir?

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali gümrük vergisinden muaftır.

Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanmada sınırlama var mı?

Toplam makine ve teçhizat bedelinin % 5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Teşvik belgesi kapsamına girmeyen ithal mallar nelerdir?

a. 45. sorunun cevabında belirtilen mallar hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve işletme malzemesi,

b. Binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası,

c. Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon kasası ve kamyonet kasası,

d. Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopterler.

Teşvik belgesi müracaat tarihinden sonra yapılan makine teçhizat ithalatında uygulama nasıldır?

Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Müsteşarlığın görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca Gümrük Vergisi ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Bu uygulama “teminatla ithalat” olarak adlandırılmaktadır.

Teminatla ithalatta süre ne kadardır?

Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi altı ayı geçemez.

Teminat süresi içinde kesin ithalat gerçekleşmezse ne olur?

Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına müracaat edilir.

Teminatın başlangıç tarihi olarak hangi tarih esas alınmalıdır?

Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir.

Makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler hangi merci tarafından yerine getirilir?

Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ilgiligümrük idaresince yerine getirilir.

İthal edilen makine ve teçhizatın nitelik veya teknik bakımdan uygun olmaması durumunda ne yapılmalıdır?

Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde;

a. Nitelik olarak uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizatın,

b. Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın,

mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine başvurulmalıdır.

Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithali mümkün müdür?

İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesinde eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithalinin izne tabi olduğu belirtilmiştir. Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan karayolu nakil vasıtaları hariç makine ve teçhizat ve İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilecektir.

Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesislerin ithali mümkün müdür?

Kullanılmış komple tesisler Müsteşarlıkça proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir. Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Müsteşarlıkça, ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar dikkate alınmak suretiyle proje bazında değerlendirilir.

Kullanılmış komple tesis talepleri için yatırımcıların yapmaları gerekenler nelerdir?

Yatırımcıların;

a. Tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura asılları,

b. Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli kamu kuruluşlarınca tesisin alınacağı firmanın iştigal konusunu gösteren yazı,

c. Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli özel veya kamu kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi oluşturan makine ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge (bu belgenin İngilizce dışındaki yabancı dillerde hazırlanmış olması halinde yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri de istenir) ile birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithal edilmesi mümkün müdür?

Türkiye’deki serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithal edilmek istenmesi halinde Dış Ticaret Müsteşarlığından alınmış mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısının Müsteşarlığa ibrazını müteakip, 56. sorunun (b) ve (c) maddesinde belirtilen belge aranmaksızın Müsteşarlık elemanlarınca kullanılmış komple tesisin bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora göre ithal izni verilebilecektir.

Kullanılmış makine ve teçhizat ithali hangi sektör yatırımlarında kısıtlanmıştır?

Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetleri yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.

Kullanılmış makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla temini mümkün müdür?

Yatırımcının teşvik belgesi kapsamında bulunan kullanılmış makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.

İthal edilecek makine ve teçhizatın katma değer vergisi karşısındaki durumu nedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hükmü yer almaktadır. Maddenin devamında yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği belirtilmektedir. Anılan madde uyarınca zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren geçerli olacaktır.

2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7. maddesinde, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden istisna edileceği belirtilmektedir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.