YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TARIMA DAYALI SANAYİ HİBE DESTEĞİ BAȘVURULARI (ARTVİN,GİRESUN,GÜMÜȘHANE,ORDU,RİZE,TRABZON)

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, ORDU, RİZE, TRABZON

SON BAŞVURU TARİHİ : 20 Ocak 2012 Saat:18:00’dir.

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir. Ajansa mali yükümlülüğü olan kurumların bu yükümlülüklerini gerçekleştirme miktarları da göz önünde bulundurularak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

VERİLECEK HİBE TUTARI :

Bu program çerçevesinde ajans tarafından verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 30.000 TL

• Azami tutar: 250.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Her hâlükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

 BU HİBE PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı’nın genel amacı;

Bölge ekonomisinin rekabet gücünü, Bölge’de sağlanan istihdamı, Bölge’deki tarımsal çeşitliliği

artırmak ve Bölge’de tarıma dayalı sanayinin güçlenmesini teşvik etmektir

Programın özel amacı ise;

Bölge’de tarıma dayalı sanayide faaliyet gösteren işletmelerin katma değer üretme kapasitesi ve rekabet gücünün yükseltilmesi, sektörel ve bölgesel işbirliği ağının geliştirilmesi, kapasitelerinin, verimliliğinin ve yenilikçiliğinin artırılması, finansal yönetim, pazarlama, teknoloji konularında danışmanlık desteği verilmesi ve bölge ekonomisine uygun beşeri sermayesinin güçlendirilmesidir

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Bölge işletmelerini üretimde kapasite artışı, yönetimde kurumsallaşma, pazarlama, dışa açılım ve kümelenme alanlarında desteklemek

Öncelik 2: İşletmelerin ileri teknoloji kullanımını ve Ar-Ge yeteneklerini geliştirmek Öncelik 3:Yenilikçi KOBİ ve girişimcileri teşvik etmek

Öncelik 4: Bölgeye has ürünlerin coğrafi tescil ve markalaşma faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 5: Su ürünlerine yönelik soğuk zincir, uluslar arası standartlara uygun işleme, depolama ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesi

Öncelik 6: İlgili sektörlerde çevreyle dost hammadde ve üretim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, hammadde ve enerji kullanımında verimliliğin arttırılması

Not! Yukarıda belirtilen tüm öncelikler bu mali destek programı kapsamında aynı öneme sahip olup aralarında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur. Hazırlanacak projeler bu önceliklerden en az bir tanesi ile ilgili olmak zorundadır.

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’ kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler, (İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler)

Not! Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlası KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye / kuruma ait _ firmalar bu mali destek programına başvuramaz

(2) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

Kâr amacı güden kişi veya kuruluş olması

Başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR90 Bölgesi’nde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması

Proje faaliyetinin proje sunan kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması

Yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan

harcama yapma ehliyetine sahip olması S Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması,

aracı olarak hareket etmemesi

Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar

b) Kesinleşmiş yargı kararı (temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar

d) Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle;

Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, mer’i mevzuat hükümleri uyarınca vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar,

Gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar bu mali destek programından yararlanamaz.

e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar

f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler

g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar

h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler

i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini

veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler

Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (“Başvuru Sahibinin Beyanı”) başvuru sahipleri yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir.

Aşağıda örnek bazı proje konuları sıralanmıştır. Bunlar olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır:

İşletmelerin ISO, BRC, KOSHER, HACCP, GLOBAL GAP, HELAL BELGESİ vb. kalite belge ve sertifikalarını alabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik projeler

Katma değeri yüksek ve raf ömrü uzun gıda ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasına yönelik projeler

Hibeye konu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyacağı otomasyonu sağlayıcı

makine ve teçhizatın kurulumuna yönelik projeler Organik çay işlenmesi, ambalajlanması veya çaya yönelik yeni/alternatif ürünlerin geliştirilmesine

yönelik projeler

İşletmelerde kurumsallaşma, iyi uygulama/know-how transferi/, ortak iş yapma kültürünün

geliştirilmesi, markalaşma, pazarlama ve finansal yönetim kapasitesini artıracak projeler Etkin stok ve lojistik yönetimine ve üretimde verimlilik artışına yönelik projeler İyi tarım ürünlerini geliştirme, yaygınlaştırma, pazara sunma ve sertifikasyonuna yönelik projeler Su ürünleri yetiştirme kapalı devre balık kuluçkahanelerinin kurulması, geliştirilmesi ve

modernizasyonuna yönelik projeler Bal paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması, kapasite artırımı ve modernizasyonu, tanıtılması

ve pazarlanmasına yönelik projeler Bitkisel ve hayvansal yağların imalatı, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik projeler Çikolata, pestil, köme gibi ürünlerin üretimi, üretim tesislerinin modernizasyonu ve bu ürünlerin

tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik projeler Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, tanıtılması, alternatif sektörlerde pazarlanmasına yönelik projeler

Su ürünleri ve diğer gıda ürünlerinin kurutulması, soğuk muhafazası, uluslar arası standartlara uygun işlenmesi, depolanması, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik projeler

Turşu, reçel, salça, meyve suyu ve konserve ürünleri üretimi, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik projeler

Et ve süt ürünlerinin işlenmesi, geliştirilmesi ve paketlenmesi, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik projeler

Likapa, kuşburnu, ahududu, böğürtlen, yaban eriği, dut, kokulu üzüm, Trabzon hurması ve kivi gibi bölgeye özgü ürünlerin işlenmesi, tanıtılması ve pazarlamasına yönelik projeler

Kestane, ceviz ve fındığın işlenmesi ve bu ürünlerin çikolata, pestil, köme gibi katma değeri daha yüksek ürünlerde kullanılıp, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik projeler

Balık yemi ve balık yağı üretiminin geliştirilmesine yönelik projeler

Hasat sonu, gıda sanayi yan ve atık ürünlerinin işlenmesine yönelik projeler

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlâk anlayışına aykırı faaliyetler Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi

%15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Perakendecilik, toptan ticaret, su paketleme

Birincil tarım faaliyetleri (hayvan alımı, ahır yapımı, ekim, dikim, seracılık gibi) Genel Teşvik Sistemi EK-4’te yer alan:

• Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı

• Bisküvi,Yufka ve kadayıf, Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler üretimi

• Dışarıya yemek hizmeti sunulmasına dönük faaliyetler(hazır yemek),

• Küp şeker üretimi

Bankacılık ve sigortacılık ve mali hizmetler

Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları

Gayrimenkul yatırımları (arazi veya bina alımları vb.)

Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar

Eğitim veya kurslar için bireysel burslar

Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için)

Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse) Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler

Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

Bu teklif çağrısında yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, başvuru sahipleri;

1 (bir) proje teklifi için başvuruda bulunabilir. Birden fazla başvuru yapılması halinde sadece ilk başvurusu yapılan proje dikkate alınacak ve diğer projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ajanstan mali destek alan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı ajanstan tekrar destek alamaz, destek tarihi olarak yararlanıcı tarafından uygulanan projenin sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihi esas alınır

2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları için Ajansın desteklerinden yararlanılamaz. Ayrıca, Ajansın desteklerinden yararlanılan yatırım harcamaları için Ekonomi Bakanlığı’na teşvik belgesi için müracat yapılamaz. Bu hükümlere aykırı davranılması halinde, yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilir.

Başvuru Sahibi, son 3 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri Başvuru Formunda (BaşvuruFormu II-4) belirtmek zorundadır. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan destek sağlanamaz.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.