YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN  PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/03/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) İhracat İade Miktarı : Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.

b) Miktar Barajı : Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır.

C) Azami Ödeme Oranı : Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.

ç) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi : İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili İhracatçı Birliğine teslim edilen sözleşmedir.

MADDE 4 ‒ (1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıdaki tabloda yer alan tarım ürünlerinin ihracatını müteakip finansmanı amacıyla, bu Tebliğ’in 6 ncı maddesinde belirtilen giderler, tabloda gösterilen ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranı dikkate alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.

(2) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDŞ) ortakları,  SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve SDŞ tarafından hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler.

(3) İhracatçı firmalar; hak edişlerinin en fazla % 65’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara bu Tebliğ’in 6 ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler.

SIRA MADDE ADI ARMONİZE İHRACAT MİKTAR AZAMİ
NO GTİP İADE BARAJI ÖDEME
MİKTARI ORANI
1 Buket yapmaya 0603.11,12,13,14,15,19 205 $/Ton 40% 10%
elverişli veya süs
amacına uygun cinsten
çiçekler ve tomurcuklar
2 Sebzeler 07.Eki 79 $/Ton 45% 12%
(pişirilmemiş, (0710.10 hariç)
buharda veya suda
kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)
3 Kurutulmuş sebzeler 07.Ara 370 $/Ton 40% 10%
(bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış
veya toz halinde, fakat
başka şekilde hazırlanmamış)
4 Meyveler ve sert 08.Kas 78 $/Ton 45% 8%
çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak
pişirilmiş, dondurulmuş )
5 Dondurulmuş meyve 20.01, 20.02, 20.03, 75 $/Ton 100% 8%
ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.04, 20.05, 20.06,
20.08 (2008.11;
2008.19.11; 2008.19.13.00.11; 2008.19.19.00.14,39,49; 2008.19.91,99;
2008.19.93.00.11;
2008.19.95.00.14,39,49;
hariç)
6 Bal 0409.00 65 $/Ton 32% 5%
7 Reçel, jöle, marmelat, 20.07 ( 2007.99.20; 63 $/Ton 35% 5%
meyve veya sert 2007.99.97.00.18 hariç)
kabuklu meyve püreleri
veya pastları
8 Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 20.Eyl 150 $/Ton 15% 12%
9 Zeytinyağı 15.09;1516.20.91.00.14; 40 $/Ton 100% 2%
1516.20.98.00.11
10 Hazırlanmış veya 16.Nis 250 $/Ton 100% 5%
konserve edilmiş balıklar
11 Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) 02.07 (0207.13.91,99; 186 $/Ton 41% 15%
0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43;
0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54.91,99;
0207.55.93,95,99;
0207.60.91,99 hariç)
12 Yumurta 0407.00 15 $/1000 Adet 65% 10%
13 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri
ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş
ürünler
1601.00.99; 250 $/Ton 50% 10%
1602.31,32
14 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.Haz 119 $/Ton 48% 6%
15 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31,32; 119 $/Ton 18% 8%
1905.90.45; 1905.90.60.00.14
16 Makarnalar 19.Şub 66 $/Ton 32% 10%

MADDE 5 ‒ (1) 4 üncü maddenin 1,2,3,4 ve 6 ncı sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 60’ı üreticiye nakit ödenir, % 40’ı ise, 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(2) 4 üncü maddenin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünlerin ise, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 75 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 75’lik artış tutarının % 60’ı üreticiye nakit ödenir, % 40’ı ise, 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(3) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir.

(4) 4 üncü maddenin 2,3,4 ve 5 inci sıra numaralarında yer alan mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır.

(5) 4 üncü maddede yer alan ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarı 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(6) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesinin şekil ve şartları Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilir.

MADDE 6 ‒ (1) Bu Tebliğ kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmaz.

MADDE 7 ‒ (1) Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç ürünü, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi, Serbest Bölgelere yapılan satışların ise buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

MADDE 8 ‒ (1) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı’na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınır.

(2) İhracatçı Birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hak ediş tutarı, hak ediş belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir.

(3) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak iadeden faydalandırıldığı ilgili İhracatçı Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen hak ediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden miktar, üretici tarafından beyan edilmiş olan banka hesabına aktarılır.

MADDE 9 ‒ (1) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hak ediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde izlenecek usul ve esaslar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir.

(2) Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenir.

MADDE 10 ‒ (1) Bu Tebliğ’de yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır.

MADDE 11 (1) Mahsup hesabına 4 üncü maddede yer alan mamullerin;

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) Bağlı muamele ve takası,

f) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

g) Mer’i Hariçte İşleme Rejimi Kararı ve Hariçte İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ihracatı,

ğ) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,

h) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

dahil edilmez.

(2) Tebliğ kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin mer’i Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliğleri hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.

(3) 4 ncü maddede belirtilen ürünlerin ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (serbest bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

MADDE 12 ‒ (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının % 50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

MADDE 13 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 G.T.P. altında yer alan maddeler (zeytin için Madde 15 dikkate alınır), 10 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.

MADDE 14 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.05 G.T.P. altında yer alan zeytinler 18 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde mahsup hesabına dahil edilmez. 20.01, 20.04 ve 20.05 G.T.P.’lerinde yer alan zeytin için ihracat iadesi oranı 40 $/ton, miktar barajı %55 ve azami ödeme oranı %4 olarak uygulanır.

(2) 2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 ve 2005.70.00.00.15,25 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 130 $/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

(3) 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 ve 2005.70.00.00.14,24 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 180 $/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

(4) 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 ve 2005.70.00.00.13,23 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 260 $/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

MADDE 15 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 9 uncu sıra numarasında bulunan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilir.

(2) 1509.90.00.00.16 ve 1509.10.90.00.13 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 200 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

(3) 1509.90.00.00.15 ve 1509.10.90.00.12 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 360 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

(4) 1509.90.00.00.14; 1509.10.90.00.11 ve 1516.20.91.00.14 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 650 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

MADDE 16 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 4 üncü sıra numarasında bulunan 0811.10 G.T.P.’nde yer alan dondurulmuş çilek için miktar barajı % 70, 5 inci sıra numarasında bulunan 2001.10 G.T.P.’nde yer alan hıyarlar ve kornişonlar ile 20.02 G.T.P.’nde yer alan domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş) için miktar barajı % 100 olarak uygulanır.

MADDE 17 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında bulunan meyve sularının şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranları ise % 30 olarak uygulanır. Ayrıca, bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 7 nci sıra numarasında yer alan 2007.99.39.00.11 G.T.İ.P. ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 250 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

MADDE 18 ‒ (1) 4 üncü maddenin 6 ncı sıra numarasında yer alan balın net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmesi halinde miktar barajı % 40 olarak uygulanır.

MADDE 19 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 3 üncü sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9 uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.

MADDE 20 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19 uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

MADDE 21 ‒ (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22 nci fasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır.

MADDE 22 ‒ (1) İhracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerini ilgililerden alınan taahhütname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri almaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir.

MADDE 23 ‒ (1) İşbu Tebliğ kapsamı ürünlerin ihracatında; ithalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen ürünler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinden faydalandırılmaz, bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeleri geri almaya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir.

MADDE 24 ‒ (1) Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 25 ‒ (1) 4 üncü madde gereğince imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 01/01/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Ancak bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan 6 ncı madde kapsamında giderlerin mahsubuna 31/12/2012 tarihinden sonra da devam olunur.

MADDE 26 ‒ (1) Bu Tebliğ 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

 

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yapılmasına ilişkin 21/03/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, İhracatçı Birliği tarafından tespit edilen hak edişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden (hak ediş belgesinin düzenlendiği tarih) itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı :
Adres :
Tel :
Yetkili Kişi :
Yetkili İmza :

 

——————————————————-

6 Nisan 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28256
TEBLİĞ
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.