YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 AMASYA,ÇORUM,SAMSUN,TOKAT DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

SON BAŞVURU TARİHİ 14/11/2012 Çarşamba saat 17:00
PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
PROGRAM REFERANS NO TR83/2012/DFD
PROGRAMIN AMACI Programın amacı, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Bölgesel yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve kümelenme çalışmalarının desteklemesi,
İnsan kaynaklarının bölgenin üretim ve hizmet ihtiyaçlarına göre örgütlenmesinin desteklenmesi,
Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içermenin sağlanması, Çevrenin korunması ve mekansal altyapının güçlendirilmesi,
TOPLAM BÜTÇE 500.000 TL
ASGARİ/AZAMİ Asgari Tutar: 19.000 TL Azami Tutar: 75.000 TL
DESTEK MİKTARI Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.
AZAMİ PROJE SÜRESİ 3 ay
UYGUN BAŞVURUSAHİPLERİ Valilikler, Kaymakamlıklar,
Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri,
Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
İl Özel İdareleri ve Belediyeler,
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar)
Birlikler ve Kooperatifler (Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek 5 yıl süresince ortaklarına kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.)
ÖRNEK PROJE KONULARI Bölgede öne çıkan sektörlerin potansiyellerinin ortaya konmasına yönelik sektörel araştırmalar ve envanter çalışmaları,
Sektörler açısından yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizleri,
Büyük ölçekli proje ve yatırımlara ilişkin etki analizleri, İş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi ortak kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları ve çok ortaklı işletme modellerine ilişkin araştırmalar,
Yerli ve yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi için yatırım fırsatlarını ortaya koyacak çalışmalar,
Dezavantajlı gruplara yönelik olarak kentsel ve kırsal altyapının geliştirilmesi için fizibilite çalışmaları ve ihtiyaç analizleri, Kadınların işgücüne katılımı ve istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesine yönelik araştırmalar,
Genç ve çocukların suç oranlarının azaltılması ve sokak çocuklarının topluma kazandırılmasına yönelik araştırmalar,
Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik konularında ortak merkezlerin kurulması yönelik fizibilite çalışmaları,
Akıllı şehirlerin geliştirilmesi, yeşil enerji ve kaynakların etkin kullanımı için araştırma çalışmaları,
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.