YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2011 İNSAN KAYNAKLARI HİBE TEȘVİK BAȘVURULARI (SAMSUN,AMASYA,TOKAT,ÇORUM )

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir.

VERİLECEK HİBE TUTAR I :Asgari tutar: 20.000 TL Azami tutar: 150.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ  :26/12/2011 Pazartesi Saati: 17.00

 BAŞVURU ÖNCELİKLERİ:

Programın amacı; TR83 Bölgesi’nde kadın, genç, engelli ve kırsal alanda yaşayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarının geliştirilmesi, işgücü niteliğinin artırılarak istihdam edilebilirliğin önündeki engellerin kaldırılmasına ve işsizlik oranının azaltılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir.

Programın öncelikleri ise şunlardır;

Öncelik 1: Kadın ve/veya genç istihdamının artırılması ve kadın ve/veya genç işsizlik oranlarının azaltılması,

Öncelik 2: Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla insan kaynaklarının geliştirilmesi,

Öncelik 3: Engellilerin toplumsal yaşamın bir parçası olmasının sağlanması,

Birinci öncelik kapsamında hazırlanacak olan projelerde hedef kitle seçiminde genç nüfusun yaş aralığının 15-29 olması gerekmektedir.

İkinci öncelik kapsamında yer alan Kırsal Alanlar (Ek-H),”İdari statüsü ne olursa olsun (ilçe, belde, köy) 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre TR83 Bölgesi’nde nüfusu 20 bin ve altında olan yerleşim alanları” olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü öncelik kapsamında her türlü engel grubunda yer alan (fiziksel, fizyolojik, zihinsel -nörolojik kontrol engelliliği) bireylerin hedef grup içerisinde yer alması gerekmektedir. Program öncelikleri kapsamında sunulacak olan projelerde hedef grup ve bölge seçimi ile ana faaliyetlerin belirlenmesinde yukarıda belirtilen özel şartlara uymayan projelerin değerlendirme tablosunun bölümünden 1 puan alacağı unutulmamalıdır. Proje değerlendirme süreci seçilen öncelik çerçevesinde yürütülecektir. Başvuru sahipleri, sundukları projelerin yukarıdaki önceliklerden hangisi ile ilişkili olduğunu belirtmek zorundadır. Önceliğin belirtilmemiş olması halinde projenin içeriğine göre öncelik Ajans tarafından belirlenecektir.

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşullara uymalıdır:

• Tüzel kişilik olması ve (kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz),

• Kâr amacı gütmeyen kuruluş olması,

• Valilikler ve Kaymakamlıklar,

• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri,

• Yerel Yönetimler (Belediye, İl Özel İdaresi) ve bunların birlikleri,

• Üniversiteler,

• Kamu kurumlarına bağlı olmayan araştırma enstitüleri,

• Kamu yararına hizmet eden sivil tüzel kişilikler (odalar, iş destek merkezleri, meslek odaları, çiftçi birlikleri, birlikler, vakıflar, sendikalar (işçi sendikaları, memur sendikaları), işveren kuruluşları ve bu birliklerin konfederasyonları vb.) ,

• Tarımsal üretim birlikleri ve kar amacı gütmeyen tarımsal amaçlı kooperatifler (BuTeklif Çağrısı kapsamında, kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, üyelere kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir. Bu taahhütler imzalanacak hibe sözleşmesinde yer alacaktır.)

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Proje konuları,yukarıda belirtilen konular öncelikli olmak üzere, mali destek programının amaçlarına ulaşmaya yönelik tüm alanları kapsayabilir. Aşağıda örnek bazı proje konuları sıralanmıştır. Bunlar olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır:

Öncelik 1: Kadın ve/veya genç istihdamının artırılması ve kadın ve/veya genç işsizlik oranlarının azaltılması,

• Yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslek/beceri alanlarında eğitim, yeniden eğitim,

• İşyerlerinde iş başında eğitim ve şirketlerde kısa dönemli işe yerleştirmeler (örneğin staj programları)

• Verimliliği artırmak amacıyla teknik becerilerin geliştirilmesi, güncellenmesi,

• Ağ oluşturmayı da içerecek şekilde kadınları/gençleri kendi işini kurmaya teşvik eden faaliyetler,

• İş kurma konusunda dış finansman olanaklarının belirlenmesi ve bu kaynaklara yapılacak başvuruların desteklenmesi,

• İş kulüpleri de dâhil olmak üzere, kariyer rehberliği, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi,

• Kadınlar/gençler ile işverenleri bir araya getirecek eşleştirme hizmetleri,

• Kadınların/gençlerin işgücü piyasasına girmelerine destek olabilecek motivasyon ve güçlendirme eğitimleri,

• Kendi işini kurmak isteyen kadınlara/gençlere yönelik birebir rehberlik hizmetleri sunulması (girişimcilik eğitiminin başlangıcından işin kurulması aşamasına kadar),

• Kadınların iş gücüne katılımlarını önleyen kültürel engellerle mücadele konusunda farkındalık ve duyarlılık artırma, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri,

• Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesine yönelik projeler,

• Bölgede yüksek teknoloji ile üretim yapan sektörler, turizm, sağlık ve lojistik hizmet sektörlerinde de kadınların/gençlerin istihdam edilebilirliğini artırıcı faaliyetler,

• Ev hanımlarının iş gücüne katılmalarını destekleyici faaliyetler,

• Sokakta çalışan gençler ve madde bağımlısı gençlerin istihdam edilebilirliğini artırıcı faaliyetler,

Öncelik 2: Kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla insan kaynaklarının geliştirilmesi,

• Ahşap işi, çanak çömlek (toprak eşya, çömlek yapma), dokumacılık, hasır işleri, folklorik bebek ve giysi yapımı, kilimcilik, keçecilik gibi el sanatlarına dayalı sektörlerde faaliyetleri yaygınlaştırarak katma değerin artırılması,

• Kırsal alanda ticari üretime yönelik olarak, evde hazırlanan gıda ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve pazarlamasına yönelik eğitim faaliyetleri ve kurumsal yapıların oluşturulmasının desteklenmesi,

• Eve iş verme ve fason üretim yöntemini kullanan tekstil ürünleri ve hediyelik eşya üretimi gibi sektörlerde kırsal istihdamın artırılması için gerekli eğitimlerin düzenlenmesi,

• Biyo-çeşitlilik ve endemik türlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik eğitim projeleri,

• Kırsalda ev pansiyonculuğu ve çiftlik turizmine yönelik hizmet kapasitesinin geliştirilmesi,

• Turizm özelliği taşıyan yörelerde yöresel ürün pazarlama ve turistlerle iletişim yöntemlerine yönelik eğitimler,

• Kırsalda pansiyon, “yatak & kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetleri, çiftlik turizmi ve turistik rekreasyonel faaliyetleri kapsamında (sportif aktiviteler, at biniciliği, balık avlama, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) bölge halkının bilinçlendirilmesi, kültürün yaygınlaştırılması, bu faaliyet alanlarındaki mikro ölçekli girişimciliğin özendirilmesine yönelik projeler, Öncelik 3: Engellilerin toplumsal yaşamın bir parçası olmasının sağlanması,

• Engelli bireyleri iş, politika, eğitim ve bilim gibi önemli toplumsal alanlarda kariyer yapmaya özendirici, toplumun ve engellilerin önyargılarını kırarak eşitlikçi bir algının oluşmasına yardım edecek faaliyetler içeren projeler,

• Bölgedeki engelli vatandaşların birbirleriyle ve toplumla iletişimlerini sağlayan kanalların açık tutulması ve geliştirilmesi ile iletişimi artıracak yeni kanalların ortaya çıkarılmasına yönelik projeler,

• Engellilerin hizmetlere erişimine veya normal sosyal yaşama katılımına yardımcı olacak projeler,

• Engellilerin kent içinde, sosyal ve kültürel alanlara erişim ve dolaşım olanaklarının geliştirilmesi, engelsiz yaşam çevreleri oluşturulması,

• Engellilerin bağımsız olarak sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak hizmetlerin sağlanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi,

• Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme imkânlarının ve kapasitelerinin arttırılması,

• Engellilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının artırılması,

• Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

• Engellilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması,

• Toplumsal temelli engelli bakım hizmetlerinin geliştirilmesi (eğitim, ihtiyaç değerlendirmesi, model geliştirilmesi de dâhil)

Bütün projelerin fırsat eşitliği, istihdam ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkısı olması beklenmektedir. Projenin cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çevrenin korunması gibi özel bir katma değer unsurunu içermesi halinde değerlendirme tablosunda yer alan 5 puan üzerinden değerlendirileceği unutulmamalıdır. Eğitim projelerinde hedef kitle içerisinde kadın ve engelli oranı bu değerlendirmede özelikle dikkate alınacaktır.

Yukarıda sayılan faaliyet türleri, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek faaliyetler bu örneklerle sınırlı değildir. İçerik açısından program hedefleri kapsamında olup yukarıda sayılmayan faaliyet türleri için de başvuruda bulunulabilir.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.