YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

AYDIN,DENİZLİ,MUĞLA 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET HİBE DESTEĞİ

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : T.C.GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA

SON BAŞVURU TARİHİ : 10 Ocak 2012 Saat 18:00’dir.

HİBE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 650.000 TL’dir.

VERİLECEK HİBE TUTARI :

Bu program çerçevesinde verilecek destekler Asgari Tutar: 20.000 TL ve Azami Tutar: 75.000 TL tutarlar arasında olacaktır.

Desteklenecek faaliyet bütçelerinin en az %25’ini, en fazla ise % 100’ünü hibe olarak verebilecektir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren faaliyetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BU HİBE DESTEK PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

programın amacı,

Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılması, yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaca yönelik olarak 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği öncelikleri 2010-2013 Bölge Planı’nda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Öncelikler

Bölgedeki kültürel değerlerin, sektörlerin ve üretilen ürünlerin envanter çalışmaları Yatırım kararlarına yön verecek verilerin oluşturulması ve analizleri

Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırmalar

Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur. Tüm öncelikler bu destek programı kapsamında aynı öneme sahiptir.

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren faaliyet teklifleri uygun faaliyet olarak kabul edilecektir. Aşağıda önceliklere ilişkin bazı örnek faaliyet konuları sıralanmıştır:

Örnek Faaliyet Konuları:

Bölge için işgücü, işgücünün yapısı ve sektörel dağılımı ile ilgili analiz çalışmaları yapılması Sektörel kümelenmelerin oluşturulmasına yönelik analiz ve istatistiki çalışmaların yürütülmesi Tarım, Sanayi, Turizm vb. sektör envanterlerinin çıkarılması için istatistiksel çalışmaların yürütülmesi Bölgeye özgü tarihi ve kültürel değerler ile mimari özelliklerin araştırılması ve envanterlerinin çıkarılması

Bölgenin lojistik açıdan stratejik alanlarının belirlenmesi ve etki analizlerinin yapılması Yenilenebilir enerji potansiyellerinin araştırılması

Bölgeye özgü ürünlerin araştırılması, bu ürünler için yurtiçi ya da yurtdışı pazar analizlerinin yapılması Bölgenin atık yönetimi ile ilgili yatırımlara yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılması Yenilenebilir enerji yatırımları için fizibilite çalışmalarının hazırlanması

Bölgede potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar ve yeni yatırımlara yönelik risk analizleri

Bölge işletmelerinin dış ticaret potansiyellerinin araştırılması Bölgenin ürün ve sektör bazında dış ticaret potansiyelinin araştırılması

Bölge için marka değeri taşıyan ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler Büyük Menderes havzasında kirlilik yaratan faktörlerin tespit edilmesine yönelik araştırmalar Bölgede kentsel pazarlama stratejileri geliştirilmesi

Yukarıda belirtilen Doğrudan Faaliyet Desteği konuları yalnızca örnek olarak verilmiştir. Ancak söz konusu program kapsamında yapılacak faaliyetler bunlarla sınırlı olmayıp; faaliyet tekliflerinin doğrudan faaliyet desteğinin önceliklerine uygun olarak çeşitlendirilmesi mümkündür.

Kurum ve kuruluşlarca hazırlanan Stratejik Planlar, İmar Planları, Master Planlar ve söz konusu planların hazırlık çalışmaları ve yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan faaliyetler bu programın

kapsamı dışındadır.

BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Valilikler Kaymakamlıklar

Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri/ Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) Birlikler Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.) Araştırma Enstitüleri % Vakıflar, Dernekler

Bu programa, gerçek kişiler ve kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi veya

ortak olarak başvuramazlar.

Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen koşulların tümünü haiz olması gerekmektedir:

Tüzel kişiliği haiz olması,

Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

Doğrudan Faaliyet Desteği’nin ilan edildiği tarihten önce kurulmuş/tescil edilmiş olması,

Faaliyetin, faaliyeti sunan kurum kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

Faaliyetin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odaları için, kanunen zorunlu olan Güney Ege

Kalkınma Ajansı bütçe payının ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerin tamamen

yerine getirilmiş veya 6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların başvuru tarihi itibariyle

muaccel hale gelmiş tüm taksitlerinin ödenmiş olması.

Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

b) Hakkında kesinleşmiş yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,

d) Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle;

• Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,

• Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,

• Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu faaliyet teklifine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar

e) Başka bir ulusal veya uluslararası program kapsamında aynı faaliyet ve konusu için mali destek almış olanlar,

f) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm

olanlar,

g) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Ayrıca, Doğrudan Faaliyet Desteği süresince aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de destek almaya hak kazanamazlar;

h) Teklif edilen faaliyet dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,

i) Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda

bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,

j) Mevcut veya daha önceki teklif ağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Ajansı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda madde (a), (c), (d), (e), (g), (h), (i) ve (j)’de belirtilen durumlarda, mali destek programından destek alma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (f)’de belirtilen durumlarda, mali destek programından destek alma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Destek Başvuru Formunun 7. Bölümünde “Başvuru Sahibi Beyanı” başvuru sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (j)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, bu Doğrudan Faaliyet Desteği’nin başvuru tarihi itibariyle tamamen yerine getirmeyenler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları) Güney Ege Kalkınma Ajansına Doğrudan Faaliyet Desteği için başvuruda bulunamazlar.

 

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.