YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ERZURUM,ERZİNCAN,BAYBURT 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET HİBE DESTEĞİ

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT

PROJE SON BAŞVURU TARİHİ : 30.12.2011 Saat:18:00’dir.

HİBE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajansımızın 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen ueya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

VERİLECEK HİBE TUTARI :Bu program çerçevesinde verilecek destekler Asgari Tutar: 20.000 TL ve Azami Tutar: 75.000 TL tutarlar arasında olacaktır.

Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz.

 BU HİBE DESTEK PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının amacı; bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmas çin önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehditlerin önlemesi için acil tedbirler alınması ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılması, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır

2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında aşağıdaki konuları içeren projelere öncelik verilecektir;

1. TRA1 Düzey 2 Bölgesi Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nın, Bölge Bilg Bankasının ve Bölgesel Inovasyon Stratejisinin hazırlanması ve uygulanması,

2 Bölge Planı’nda bölgenin öncellikli sektörleri olarak tespit edilen tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde envanter tespitinin yapılması ve fizibilite raporlarının hazırlanması,

3. Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yatırımların bölgeye yönlendirilmesine katkı sağlayacak fizibilite ve benzeri ön çalışmaların yapılması,

4. Tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde bölgesel analizlerin ve kümelenme çalışmalarının yapılması,

5. Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları,

6. Enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,

7. Bölgenin dış ticaret kapasitesinin, ihracat potansiyelinin ve pazarlama altyapısının artırılması,

B. Bölgenin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası festival ve organizasyonların düzenlenmesi.

3u öncelikler doğrultusunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu rehberde belirtilen sınırlar içerisinde sunulacak faaliyet desteği tekliflerini kabul edecektir.

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Ajans tarafından sağlanacak Doğrudan Faaliyet Desteğinden sadece

• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,

• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri.

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları.

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, – Birlikler ve kooperatifler,

• Sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.

Bu programa gerçek kişiler ve kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuramazlar.

Aynî katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

a. Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

b. TRA1 Düzey 2 Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bay bu rt) sınırları içerisinde kayıtlı siması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

c. Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte] doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya merî mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar.

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar.

d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;

* Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçları hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,

»Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden yapılandırılmış borçlar hariç olmak jzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,

«Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi jir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,

e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar.

f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Programın açıklandığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de destek almaya hak kazanamazlar;

g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar.

h) Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler.

i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya

Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda madde {d), [c], {d), [f), (h) ve [i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir Madde (b) ve (e}’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Destek Başvuru Formunun VII. Bölümünde [“Başvuru Sahibinin Beyanı”), başvuru sahipleri, yukarıdaki (a)’dan [ej’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

1. Doğal kaynakların çeşit nitelik ve rezerv durumlarının tespiti ve mekânsal dağılımların gösterilmesi.

2. Bölgenin mera ve çayır alanlarının, flora ve fauna çeşitliliğinin tespiti.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği amacına katkıda bulunacak ve programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilebilecektir. Aşağıdaki başlıklar, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek projeler bu örneklerle sınırlı değildir.

3. Organik tarıma uygun nitelikteki alanların tespiti ve mekânsal dağılımınır gösterilmesi,

4. Bölgedeki doğal alanların ve turizm potansiyeline ilişkin envanter ve haritaların oluşturulması,

5. İstatistik? kayıt tutan kurum ve kuruluşların veri girişlerini ortak bir program üzerinden yapmalarının sağlanması,

6. Bölgeye yapılmış olan büyük Ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarının etki analizinin yapılması,

7. Bölgenin işgücü piyasası ihtiyaç analizinin yapılması ve günce İlenmesi,

B. Yerel yönetimler ve organize sanayi bölgelerinin planlama, strateji, inovasyon. eylem planı gib jlusal ve bölgesel planlara uygun çalışmaları,

3. OSB ve KSS’lerin, sanayi isletmelerin enerji, ulaşım ve çevre altyapılarının geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları,

10. Jeotermal kaynakların üzerinde kurulacak tesislere yönelik fizibilite

raporlarının hazırlanması veya bu kaynakların tarımsal üretimde kullanımı,

11. Bölgenin lojistik merkez olmasına yönelik fizibilite ve benzeri çalışmalar,

İZ, Bölgenin potansiyeli yüksek tur güzergâhlarına bağlanması açısından ulaşım

altyapısının güçlendirilmesine yönelik araştırma ve fizibilite benzeri çalışmalar,

13. Bölgede turistik çekiciliği olan alanlarda altyapı çalışmaları, ışıklandırma ve

peyzaj planlamaları,

14. Bölgedeki yenilenebilir enerji potansiyelinin tespitine yönelik araştırmaların ve fizibilite çalışmalarınır yapılması ve bu enerji kaynaklarının işletmelerde kullanımının özendirilmesi,

15. Atıkların bertarafı konusunda ileri teknoloji uygulamalarına yönelik araştırma ve fizibilite gibi çalışmalar,

16. Bölgede girdi-çıktı ilişkisini gözetecek yeni örgütlenme modellerin oluşturulması ve girişimcilik bilincinir geliştirilmesi, küçük işletmelerin bir araya gelerek ortak hizmet almaya ve ortak yatırıma özendirilmesine yönelik projeler,

17. Rekabet analizi yapılarak kümelenme potansiyeli olan sektörlerin belirlenmesi ve kümelenmeye yönelik Dİ an la mal arın yapılması,

18. İyi tarım uygulamaları teşvik edilerek katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretilmesi ve bu ürünlere dayalı sanayi kollarının gelişiminin desteklenmesine yönelik araştırma projeleri.

19. Arıcılıkta ürün çeşitliliğinin ve verimliliğin geliştirilmesine yönelik araştırma projeleri,

20. Uluslararası spor müsabakalarının ve spor kulüplerinin kamp faaliyetlerinin bölgede yapılmasına olanak sağlayacak kriterlere uygun spor tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları,

21. Sektör analizlerinin yapılarak öncelikli sektörlerin ve bölgenin yatırım olanaklarının belirlenmesine yönelik Drajeler,

22. UNIVERSIADE Kış Oyunları gibi bölgede gerçekleştirilen organizasyonların girdi-çıktı ve etki analizlerinir yapılması

23. UNIVERSIADE Kış Oyunları gibi bölgede gerçekleştirilen organizasyonların olumlu etkilerinir sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik projeler,

24. Bölge illerinin tanıtımına ve 2023 Stratejik Vizyonlarının hazırlanmasına yönelik projeler,

25. Yerel ürünlerin ve geleneksel el sanatları ürünlerinin pazarlanabilir ticari ürünler haline getirilmesi ve ma rkal aşması,

26. Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizler,

27. Tüm sektörlerde rekabet avantajı sağlayacak yeni pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi.

28. Kış koşullarıyla (çatılarda sarkıt oluşumu, kaldırımlarda ve yollarda buz oluşumu, vs.) daha etkin ve sürdürülebilir mücadele tekniklerine yönelik inovasyon çalışmaları,

29. İŞGEMler, AR-GE laboratuarları, teknoloji ve iş destek merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite benzer çalışmalar.

30. Bölgesel inovasyon Stratejisinin (BİS) hazırlanmasına yönelik projeler,

31. Üniversitelerin sanayi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE faaliyetleri yapmalarının sağlanmasına yönelik projeler.

32. Bölgeye yönelik büyük hacimli yatırım kararlarına etki edebilecek tanıtım ve organizasyonları içerer Drajeler

Tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konulan kesinlikle içerme melidir: Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, – Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler.

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi.

• %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi.

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler.

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar.

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için],

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayar Drojeler.

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler

Proje Başvuruları ve Destek Almaya İlişkin özel Düzenlemeler:

Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde en fazla 3 başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla 11 İçin destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.