YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 İSTANBUL DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

SON BAŞVURU TARİHİ 30/11/2012 saat 17:00
PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2012/DFD
PROGRAMIN AMACI Bu programın amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlerin desteklenmesidir..
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ • Hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar
• Başta afetler olmak üzere kentsel risklerin azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları
• Sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar
• Bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları
• Bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri
Çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 2.500.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI • Asgari tutar: 25.000 TL
• Azami tutar: 75.000 TL
Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %100′ü hibe olarak desteklenecektir.
PROJE SÜRESİ 3 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

 

Valilik,
Kaymakamlıklar,
Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
Sanayi ve Ticaret Odaları,
Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Kon­federasyonlar)
ÖRNEK PROJELER

 

 

Finans, kültür ve turizm, yaratıcı endüstriler başta olmak üzere öncelikli hiz­met sektörlerinin potansiyelinin ortaya konmasına yönelik sektörel araştırma­lar ve envanter çalışmaları
Hizmetler sektörü açısından yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizleri
Büyük ölçekli proje ve yatırımlara ilişkin etki analizleri
Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun sağlanması ve dengeli bir ulaşım sisteminin geliştirilmesine ilişkin fizibilite çalışmaları
İş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi ortak kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları ve çok ortaklı işletme modellerine ilişkin araştırmalar
Kentsel risk alanlarının sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla yeniden yapı­landırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları
Öncelikli hizmet sektörlerinde yerli ve yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi için yatırım fırsatlarını ortaya koyacak araştırmalar
Sektörel bağlamda yatırıma uygun arazilerin belirlenmesine yönelik envanter ve araştırma faaliyetleri
Çevre dostu ürün, sistem, süreç, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları
Sanayide, binalarda ve ulaşımda çevresel etki ve enerji talebinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla­nımının yaygınlaştırılmasına yönelik araştırmalar
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.