YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 GAZİANTEP,ADIYAMAN,KİLİS DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

SON BAŞVURU TARİHİ

31/12/2012, Saat 18:00

PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
PROGRAM REFERANS NO

Referans No: TRC1-12-DFD

PROGRAMIN AMACI Doğrudan Faaliyet Desteği Programının (DFD) genel amacı; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtildiği üzere, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Program kapsamında sadece aşağıda belirtilen alanlarda doğrudan faaliyet desteği sağlanacaktır:
a) Bölgesel kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetler,
b) Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler,
c) Kritik öneme sahip sektörel ve tematik araştırma ve planlama çalışmaları,
d) Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyetler,
e) Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler,
f) Yerel yönetimlerin imar planlama çalışmaları gibi kurumların asıl ve süreklilik arz eden/rutin görevlerine ilişkin faaliyetleri dışında kalan bölgenin kalkınması açısından önemli olabilecek stratejik planların yapılması ve buna yönelik faaliyetler,
g) Sosyal uyum ve sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik araştırma çalışmaları,
h) Bölgenin enerji potansiyelinin araştırılması ve enerji verimliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar,
i) Çevre dostu uygulamaların bölgede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik
faaliyetler.
TOPLAM BÜTÇE 495.000,00 TL’dir
ASGARİ/AZAMİ Asgari Tutar: 25.000 TL Azami Tutar: 75.000 TL
DESTEK MİKTARI Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.
AZAMİ PROJE SÜRESİ 3 ay
UYGUN BAŞVURU

SAHİPLERİ

 

 

• Valilikler
• Kaymakamlıklar
• Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri
• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler
• Yerel Yönetimler
• İl Özel İdareleri
• Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri ,Köy Muhtarlıkları, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalle İdare Birlikleri
• Üniversiteler, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Odalar, Borsalar
• Sivil Toplum Kuruluşları,Vakıflar,Dernekler,Birlikler ,Federasyonlar
• Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Teknoparklar
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• İş Geliştirme Merkezileri (İŞGEM)
• Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
ÖRNEK PROJE KONULARI

 

 

• TRC1 Bölgesi bilişim ve teknoloji sektörünün analizi ve yenilikçi kapasitenin araştırılması
• KOBİ’lerin Rekabet Gücü Analizleri
• TRC1 Bölgesi alternatif enerji potansiyelinin araştırılması
• Bölgenin atık ve geri dönüşüm araştırmasının yapılması ve kapasitesinin geliştirilmesi
• Kayıp/kaçak enerji kullanımının azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanması
• Mesleki işgücü ihtiyaç analizi
• Göç ve sosyal uyum araştırmaları
• Konut sektörüne yönelik araştırma ve analizler
• Alternatif turizm türleri ile ilgili araştırma faaliyetleri
• Gastronomi turizminin geliştirilmesi
• Antep Fıstığı rekabet gücünün araştırılması ve analizinin yapılması
• Kümelenme potansiyeli olan sektörlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar
• Bölgenin iktisadi yapısına yönelik araştırma ve analizler (sektörel analizler vb.)
• Bölgede marka değeri taşıyan ürün, hizmet ve değerlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar
• Bölgenin rekabet edebilirlik kapasitesinin ölçülmesi amacıyla ayrıntılı araştırma ve analizlerin yapılması,
• “Gıda İhtisas Parkı” kurulması için gerekli altyapı ve fizibilite çalışmaları
• “Kuluçka Merkezi”nin kurulması ön araştırmasının yapılması
• Gıda sektör araştırmasının yapılması
• Sağlık sektör araştırmasının yapılması
• Üç ilin sanayi envanterinin hazırlanması
• Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak ve sosyal uyuma yönelik diğer araştırma ve faaliyetler
• Potansiyel yerli ve yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi için gerekli olan yatırım fırsatlarının araştırılmasına yönelik çalışmalar.
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.