YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 İSTANBUL HİBE PROĞRAMLARI 2

SON BAŞVURU SÜRESİ Son Başvuru Tarihi: 08.05.2012, Saat: 17:00
PROGRAMIN ADI ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK, BECERİ VE GELECEKLERİNİ DESTEKLEME MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2012/GNC
PROGRAMIN AMACI Programın genel hedefi, TR10 İstanbul Bölgesi’nde çocuklar ve gençlerin bilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerini sürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm aşamalarına etkin katılımlarının sağlanmasına katkıda bu­lunmaktır.
Bu programın amacı, İstanbul’daki çocuk ve gençlerin bilgi, beceri, yapabilirlik ve farkındalıklarını artırarak toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalarına ve eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşit­sizliği, korunmaya muhtaçlık, şiddet ve istismar, bağımlılık gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması, çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor gibi sosyal hizmetlere erişiminin artırılarak eşit fırsatlar sunulmasına ve sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Okuldan işe geçişlerde mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 2: Gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirliğinin artırılması
Öncelik 3: Çocuk ve gençlerin yaratıcılığının, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması
Öncelik 4: Dezavantajlı çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, ulaşım, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanması
Öncelik 5: Çocuklar ve gençlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili konularda bilgi düzeyinin geliştirilmesi
Öncelik 6: Çocuklar ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 25.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI • Asgari tutar: 200.000 TL
• Azami tutar: 1.000.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 12 Ay
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
• Valilik,
• Kaymakamlıklar,
• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Ku­rumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluş­ları),
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
• Sanayi ve Ticaret Odası,
• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgüt­leri,
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfe­derasyonlar)
ÖRNEK PROJELER
1. İlk ve ortaöğretime devam eden öğrenciler ile eğitim ve istihdam dışında olan
gençlerin serbest zamanlarının, eğitim, bilim, sanat ve kültür faaliyetleri ile
değerlendirilmesinin sağlanması ve sosyo-kültürel gelişimlerinin temini için
hizmet modelleri geliştirilmesi
2. Çocuk ve gençler için hizmet sunan merkezlerden düzenli faydalanılması için
bütüncül ve sürdürülebilir hizmet modellerinin ve ortaklıkların geliştirilmesi
3. Genç girişimcilik kültürünü artırmayı hedefleyen genç girişimci laboratuvarla-
rının geliştirilmesi
4. Gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmayı hedefleyen iş dün-
yası -eğitim kurumları işbirliğinde eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi
5. Çocuklar ve gençler için yaratıcı eğitim model ve uygulamalarının geliştirilmesi
6. Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütüncül hizmet mo-
dellerinin geliştirilmesi
7. Çocuk ve gençlere yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi ve maruz kalanlara
psikolojik, sosyal ve hukuki yardım sağlanması
8. Engelli çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmalarına yönelik hizmetlerin sağ-
lanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi,
9. Madde bağımlısı çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması ve bağım-
lılık konusunda ailelerin bilinç ve duyarlılığının artırılması
10. Devlet korumasından çıkmış gençlerin sosyal hayata uyumunun güçlendiril-
mesi ve izlenmesi
11. Sokakta çalışan kimsesiz çocukların eğitime devam etmelerinin sağlanması
12. Gençlerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayacak kariyer
merkezlerinin kurulması
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.