YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 KOCAELİ,SAKARYA,DÜZCE,BOLU,YALOVA DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

SON BAŞVURU TARİHİ

31/12/2012, Saat 18:00

PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
PROGRAM REFERANS NO

Referans No: TMARKA/12-02/DFD

PROGRAMIN AMACI Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde Ulusal Plan ve
Programlar çerçevesinde Bölge Planı’nın uygulama kapasitesini geliştirmeye,
yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma,
planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılması ve Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde
acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,• Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,• Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini
geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar
merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak
amacıyla yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek
faaliyetlere yönelik çalışmalar,

Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma,
istatistikî veri ve analiz çalışmalar,

Öncelikli projeler

• Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması

• Ulusal Strateji ve Hedeflerin Kent / Bölge Ölçeğine Uyarlanmasına Yönelik
Çalışmalar Sektörel İşbirliği, Araştırma ve Rekabetçilik Çalışmalarının
Gerçekleştirilmesi

• Kümelenme Analizleri ve Girişimleri (küme yol haritası ve yönetişim modelinin
geliştirilmesi). Bölgesel ve Sektörel İnovasyon Stratejilerinin Desteklenmesi

Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Analiz ve Proje Çalışmaları

• Bölge, İller ve İlçeler Ölçeğinde Yapılacak Her Türlü İstatistikî ve Mekânsal
Analizlerle Eşik Analizi Çalışmaları

TOPLAM BÜTÇE 495.000,00 TL’dir
ASGARİ/AZAMİ Asgari Tutar: 19.500 TL Azami Tutar: 75.000 TL
DESTEK MİKTARI Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.
AZAMİ PROJE SÜRESİ 3 ay
UYGUN BAŞVURUSAHİPLERİ

 

 

• Yerel Yönetimler,• Kamu Kurum ve Kuruluşları,• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

• Sivil Toplum Kuruluşları (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş
olmalıdır)

• Organize Sanayi Bölgeleri,

• Küçük Sanayi Siteleri,

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

• Endüstri Bölgeleri,

• İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),

• Birlik ve Kooperatifler (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş
olmalıdır) Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu
işletmeler.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 

1) Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjia) Yenilenebilir enerji potansiyelinin analiz ve fizibilitesinin (uygun alan
belirleme, haritalandırma vb.) yapılmasıb) Farklı sektörlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarının
araştırılmasıc) Enerji verimliliğinin sağlanabilmesine yönelik analizlerin yapılması

d) “Birleşik ısı-güç sistemleri”nin ya da diğer adı ile kojenerasyon
sistemlerinin işletmelerde kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalarda
bulunmak

e) Desantralize enerji çalışmaları

f) Ormanlık alanlarda biyokütle çalışmaları

g) Başarılı yenilenebilir enerji projelerinin noktasal bazlı uygulanabilirliğinin araştırılması

h) Biyogaz tesisleri için gerekli atıkların toplanmasına yönelik yenilikçi yaklaşımlar

i) Yenilenebilir enerji ekipmanlarının bölgede üretilebilirliğine yönelik çalışmalar

2) Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması

a) Özellikle imalat sektörlerinde çevreye olan olumsuz etkileri minimize edecek
çalışmaların yapılması

b) Hava kalitesinin etkileri üzerine çalışmalar yapılması

c) Kamu tarafından çevre sektörüne yapılması gereken yatırımların finansal ve teknik analizinin yapılması (arıtma tesisleri; çöp depolama tesisleri vb.)

d) Akıllı şehirler konsepti ile uyumlu süreçlerin geliştirilmesi

e) Gürültü kirliliğinin etkilerinin analiz edilmesi

3) Ulusal Strateji ve Hedeflerin Kent/Bölge Ölçeğine Uyarlanmasına Yönelik
Çalışmalar

a) Ulusal plan ve programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda bölgesel ya da
sektörel yatırım ihtiyacına ilişkin projeksiyonlarının yapılması

b) Kurumsal ve sektörel stratejilerin, ulusal ve bölgesel plan/programlarla
uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar

4) Sektörel İşbirliği, Araştırma ve Rekabetçilik Çalışmalarının
Gerçekleştirilmesi

a) Verimliliği ve iş yapma kapasitesini artırmak üzere sektörel işbirliği
çalışmalarının desteklenmesi

b) Sektörlerin üretim kapasitelerinin ve rekabetçilik düzeylerinin
araştırılmasına yönelik analiz çalışmaları

c) Bölgemizde imalat sanayiinde ithal ara malı kullanımını azaltmaya yönelik
fizibilite ve analiz çalışmaları

d) Bölge illerinde üretilen, ancak üretimin başka illerde göründüğü sektörlere
ilişkin analiz çalışması yapmak ve gerçek ihracat değerlerine ulaşmak

e) Sektörlerin yığınlaşma analizlerinin yapılması

f) Yüksek oranda ithalata dayalı üretim yapılan sektörlerde ithal edilen
malların tespitine ve bunların ülke içinde üretilmesine yönelik çalışmalar.

5) Kümelenme Analizleri ve Girişimleri (küme yol haritası ve yönetişim modelinin
geliştirilmesi)

a) Bölgedeki kümelerin mevcut durumunu tespit etmeye yönelik analiz çalışmaları

b) Kümelenme potansiyeli olan farklı sektörlerin tespitine yönelik çalışmalar

c) OSB ve KSS’lerde kümelenme çalışmalarının nasıl gerçekleştirilmesi
gerektiğine yönelik analiz çalışmaları

6) Bölgesel ve Sektörel İnovasyon Stratejilerinin Desteklenmesi

a) Ar-Ge kapasitesinin ve yenilik potansiyelinin ortaya konulmasına yönelik
sektörel araştırma çalışmaları

b) Bölgenin inovasyon stratejisinin oluşturulabilmesi için detaylı analiz
çalışmaları

c) Bölgede özellikle rekabetçi konumdaki sektörlerin gelişmesine ve küresel
piyasalarda ön plana çıkmasına olanak sağlayacak çalışmalar

d) Yenilikçi teknolojilere (nano teknoloji, biyo teknoloji vb) yönelik sektörel
araştırmalar

7) Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Analiz ve Proje Çalışmaları

a) Afet riskine karşı hazırlıklı olmak adına kentsel sakınım planı, afet acil
durum eylem planı hazırlanması çalışmaları

b) Engellilere yönelik olarak kentsel yaşamı kolaylaştıran çalışmalar

c) Bölgesel bir afet yönetim sisteminin oluşturulmasına yönelik fizibilite
çalışmalarında bulunmak

d) Kentsel tasarım ölçeğinde kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak tasarım
çalışmalarında bulunmak

e) Korunması ve yaşatılması için acil önlem alınması gereken taşınmaz kültür
varlıklarına yönelik araştırma ve envanter çalışmaları ile restorasyon,
restitüsyon, rölöve, sokak sağlıklaştırma çalışmaları

8) Bölge, iller ve ilçeler ölçeğinde yapılacak her türlü istatistikî ve mekânsal
analizlerle eşik analizi çalışmaları

a) Doğal eşik analizi çalışmalarında bulunmak

b) Sosyal ve ekonomik göstergelere ilişkin olarak istatistikî analizler

c) Bölgede istatistikî veri ve araştırmaların yetersiz olduğu kayıt dışı
ekonomi, kayıt dışı nüfus, mevsimlik tarım işçiliği, hane halkı tüketim
harcamaları gibi konularda veri temini amaçlı saha araştırmalarında bulunmak

d) Göç olgusunun sebepleri, sonuçları ve bölgeye etkileri ile göç edenlerin
uyumu ve göç sürecini kontrol etme olanakları üzerine çalışmalarda bulunmak

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.