YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2013 AR-GE TARIMSAL DESTEKLEME PROĞRAMLARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek projelerin Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ar-Ge projesi: Başlama ve bitiş tarihleri belli olan, süresi içerisinde yürütülme usul, esas, materyal ve metodu belirtilen, bilimsel ve teknolojik geliştirmeye yönelik Ar-Ge Destek Programından desteklenen Projeleri,

b) Araştırma Tavsiye Komitesi (ATK): Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki araştırma projelerinin değerlendirildiği komiteleri,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bilim Kurulu: ATK üyesi en az üç kişiden oluşan Kurulu,

d) Daire Başkanlığı: Projelerin konusu itibariyle ilgili olduğu Genel Müdürlük Daire Başkanlıklarını,

e) Danışman: Uzmanlığından yararlanılmak üzere projelerde geçici olarak görevlendirilen uzmanı,

f) Gelişme raporu: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projenin belirli dönemlerindeki faaliyetleri, taleplerini ve harcama belgelerini içeren raporu,

g) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),

ğ) Kurul: Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulunu,

h) Proje izleme grubu: Daire Başkanlığı veya Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde konu ile ilgili Araştırma Enstitüleri/İstasyonları bünyesinde oluşturulan, Ar-Ge Destek Programı projelerine ait Gelişme ve Sonuç raporlarını inceleyen ve devam eden projelerin yerinde izlemesini gerçekleştiren, en az iki kişiden oluşan grubu,

ı) Proje yürütücüsü: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan en az yüksek lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir.) araştırmacıyı,

i) Sekretarya: Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan ve Kurulun sekretarya görevini yürüten birimi,

j) Sonuç raporu: Proje yürütücüsü tarafından proje bitiminde formatına uygun olarak hazırlanan, proje başlangıcından bitimine kadar geçen sürede elde edilen verileri ve sonuçları içeren raporu,

k) Yürütücü kurum/kuruluş: Projenin fiilen yürütüldüğüüniversiteleri, sivil toplum ve çiftçi kuruluşlarını, meslek kuruluşlarını ve özel sektörü,

ifade eder.

Kurulun oluşumu, görevleri ve işleyişi

MADDE 5 (1) Kurul; Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Gıda ve Kontrol, Hayvancılık, Bitkisel Üretim, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüklerinden en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde birer temsilci, üniversitelerin ilgili fakültelerinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden birer temsilci olmak üzere başkan dahil on dört üyeden oluşur.

(2) Bakanlık dışıüyeler kurumlarınca iki yıl süre ile görevlendirilirler.

(3) Süresinden önce kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumdan yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Kurul, Başkanın çağrısıüzerine salt çoğunlukla yılda iki kez toplanır, gerektiğinde Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde Başkanın yer aldığı tarafın kararı kabul edilir.

(6) Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ar-Ge Destek Programıöncelikli konularının tespit edilmesi.

b) Önceki yıllarda imzalanmış olan Ar-Ge sözleşmelerinden doğan mali yükümlülükleri de dikkate almak kaydıyla yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere her bir projeye verilecek destek tutarının belirlenmesi.

c) Bilim Kurullarında yeterli görülen proje tekliflerinden desteklenecek projelerin seçilmesi.

ç) Projelere verilen desteğin durdurulması, tamamlanan projelerin kapatılması, süre uzatımının karara bağlanması.

d) Proje yürütücüsünün düzenleyeceği gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması.

e) Projelere ilişkin ödeme kararlarının alınmasını sağlamak.

(7) Kurul, projelerin yürütülmesi sırasında projenin işleyişini olumsuz etkileyebilecek hususlarıönlemek amacıyla gerekli kararları alır.

Sekretaryanın oluşumu ve görevleri

MADDE 6 (1) Sekretarya; TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, ilgili Daire Başkanı ve teknik personelinden teşekkül eder.

(2) Sekretaryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Proje başvuru dönemini ve Ar-Ge Destek Programıöncelikli konularını ilan etmek.

b) Yeni teklif projelerin formatı ile bütçe büyüklüğü ve dağılımı açısından ön değerlendirmelerini yapmak.

c) Ön değerlendirmeyi geçen yeni teklif projelerin bilimsel, teknik, bütçe ve benzeri gibi yönlerden Bilim Kurullarında değerlendirilmesini sağlamak.

ç) Bilim Kurullarından uygun görüş alınan ve ön değerlendirmesi uygun görülen proje tekliflerini Kurula sunmak.

d) Kurulda kabul edilen projelerle ilgili sözleşmeleri hazırlamak.

e) Projelerin, konusu ile ilgili Daire Başkanlıklarınca değerlendirilmesi, izlenmesi ve proje sonuçlarının uygulamaya aktarılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

f) Projenin yürütülmesiyle ilgili olarak; taahhüt edilen ile gerçekleştirilen faaliyetlerin ve proje çerçevesinde yapılan harcamalar ile bu harcamalara ilişkin belgelerin uygunluğunun Daire Başkanlıklarınca incelenmesini sağlamak.

g) Gelişme ve sonuç raporları ile yerinde incelemeler sonucunda Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak inceleme ve hakediş raporlarını Kurula sunmak.

Bilim Kurulunun görevleri

MADDE 7 (1) Bilim Kurulunun görevi yeni proje tekliflerini;

a) Ar-Ge Destek Programıöncelikli konularına uygunluğu,

b) Bakanlık ve sektör ihtiyaçları,

c) Konu bakımından daha önce çalışılıp çalışılmadığı, çalışılmış ise tekrar çalışmayı gerektirip gerektirmediği,

ç) Materyal ve metot, temsil, tekerrür ve analiz yönünden bilimselliği,

d) Talep edilen makine-teçhizat, hizmet alımı vb. bütçe kalemlerinin proje amaçları ve ihtiyaçlarına uygunluğu,

e) Bütçenin proje faaliyetleri ile uygunluğu,

f) Yürütüleceği yer, altyapı ve proje ekibinin yeterliliği,

g) Proje sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği,

ğ) Ar-Ge niteliği (temel, uygulamalı ve deneysel araştırma),

yönünden incelemektir.

Çağrı ve başvuru

MADDE 8 (1) Proje başvuru dönemi ve Ar-Ge Destek Programıöncelikli konuları Sekretarya tarafından ilan edilir.

(2) Formatına uygun şekilde hazırlanan proje teklifleri, ilanda belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe iletilir.

Sözleşme

MADDE 9 (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için; proje yürütücüsü, yürütücü kurum/kuruluş yöneticisi ve TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanır.

(2) Sözleşme; Sekretaryaca hazırlanacak Proje Sözleşme Formuna göre düzenlenir, tarafların hak ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsar.

İzleme-değerlendirme

MADDE 10 (1) Projelerin öngörüldüğüşekilde yürütülüp yürütülmediği Proje İzleme Grubu tarafından yılda en az bir kez izlenir.

(2) Sekretarya, proje hakkında her zaman bilgi alabilir, yerinde inceleme yapabilir/yaptırabilir.

Proje desteğinin iptali

MADDE 11 (1) Kabul edilen projenin, formata ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde, proje yürütücüsüne eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla Kurul tarafından süre verilebilir.

(2) Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek Kurul tarafından iptal edilir.

(3) 17 nci maddede belirtilen mücbir sebepler dışında; gelişme raporlarının iki dönem zamanında veya sonuç raporunun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi, proje desteğinin iptali için geçerli nedendir.

(4) Mücbir nedenlerle öngörüldüğü biçimde yürütülemediği veya yürütülmesi geçici olarak imkansız hale gelen projelere öngörülen destek; sekretaryanın, kurumun veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Kurul kararı ile geçici olarak durdurulur.

(5) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(6) Ancak yürütülmesi imkansız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu veya Sekretaryanın önerisi üzerine Kurulun kararı ile destek kapsamından çıkarılır.

(7) Mücbir sebepler dışında destek kapsamından çıkarılan projelerle ilgili olarak 18 inci maddeye göre işlem yapılır.

Proje gelişme ve sonuç raporları

MADDE 12 (1) Proje gelişme raporları, Bakanlıkça hazırlanacak proje gelişme raporu formuna uygun olarak hazırlanır ve sözleşmede belirtilen süreler sonunda proje yürütücüsü tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

(2) Proje sonuç raporlarında bilimsel, teknik ve proje bütçesinde öngörülen tüm harcamalara ait bilgi ve belgeler ile tüm gelişme ve sonuçlara yer verilir.

(3) Raporlar, Kurulun teknik ve mali değerlendirmesi neticesinde kabul veya reddedilir.

(4) Raporu kabul edilen projenin sözleşmeye göre belirlenmiş olan döneme ait veya nihai destek ödemesi yapılır.

(5) Raporu reddedilen projelere ait herhangi bir destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) Proje sonuç raporunun reddedilmesi halinde daha önce yapılan destek ödemeleri ile ilgili olarak 18 inci maddeye göre işlem yapılır.

(7) Projenin tamamlanmasını müteakip proje yürütücüsü en geç iki ay içerisinde formata uygun olarak hazırlayacağı proje sonuç raporunu, Kurula iletilmek üzere Genel Müdürlüğe teslim eder.

Proje ödeneklerinin kullandırılması

MADDE 13 (1) Destek ödemesi; Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden, proje gelişme ve sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip yapılır.

(2) Proje hesabı, kurum adına T.C. Ziraat Bankasında açılır.

(3) Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar.

b) Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri.

c) Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları.

ç) Anket, deneme, analiz ve danışmanlık gibi hizmet alımları.

d) Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri.

e) Yurt içi seyahat giderleri.

f) Nakliye giderleri.

g) Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım ücretleri.

(4) Proje bütçesinden desteklenemeyecek harcamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri.

b) Proje hazırlama giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri.

c) Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler.

ç) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri.

d) Personel giderleri.

e) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar.

f) Yurt dışı seyahat giderleri.

g) Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri.

ğ) Proje yürütücüsüne, yardımcı araştırmacılara, yüksek lisans ve doktora gibi öğrencilere danışmanlık, telif, maaş, hizmet bedeli ve benzeri ücret ödemeleri.

(5) Proje yürütme ve harcamalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Ek ödenek ve proje süresinin uzatılması

MADDE 14 (1) Ek ödenek veya süre uzatımında aşağıdaki kriterler dikkate alınır.

a) Projelere öngörülmeyen giderler için; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından ek destek verilebilir ancak verilebilecek bu ek destek Bakanlıkça verilen desteğin % 10unu geçemez.

b) Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından proje süresi en fazla bir yıl uzatılabilir.

Fikri, sınaî mülkiyet hakları ve telif hakları

MADDE 15 (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş (patent, faydalı model) ve teknoloji gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde yürütücü kurum/kuruluşa devredilebilir.

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir.

(3) Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin Sekretaryaya gönderilmesi zorunludur.

(4) Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluluğundadır.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 16 (1) Proje yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmek zorundadırlar:

a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak.

b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek.

c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak.

(2) Birinci fıkradaki ilkelere uyulmadığı durumların Kurul tarafından tespiti halinde yürürlükteki mevzuata göre hareket edilir.

Mücbir sebepler

MADDE 17 (1) Bu Tebliğçerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

b) Grev.

c) Sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar.

ç) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ile salgın hastalıklar ve ölüm.

d) Ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı.

e) Hükümetin ya da Bakanlığın Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir kuruma devretmesi.

f) Desteklenen projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın hastalığının ortaya çıkması.

İdari yaptırımlar

MADDE 18 (1) Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar tarımsal desteklerden beş yıl süreyle mahrum bırakılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Proje yürütücüsünün ve sorumlu ilgili kişilerin sözleşmede belirtilen çalışmalarını yerine getirmediğinin 11 inci maddeye göre belirlenmesi halinde yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte aynı Kanun hükümleri çerçevesinde kendilerinden tahsil edilir.

(4) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesinin uygulanmasının söz konusu olduğu durumlarda iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kurul gerekli kararları alır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 (1) 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/53) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—————————————————————————

14 Mayıs 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28647

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.