YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2020 VERGİ RESİM HARÇ MUAFİYETİ KARARNAMESİ

İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR  (*)

MADDE 1- 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar”ın başlığı “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Bu Karar; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsar.”
MADDE 3- Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 3- Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Belgeli ihracat kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
c) Belgesiz ihracat kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
ç) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,
d) İhracat: Bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Bakanlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,
e) İhracat sayılan satış ve teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,

f) İhracat taahüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler, vergi, resim harç istisnası belgesi ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,
g) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde ihracatının yapılmasını, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,
ğ) Taahhüde sayılabilecek döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
h) Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4- ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parasının kıymetinin korunması hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, ihracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alman harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.”
MADDE 5-Aynı Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7- Firmaların, bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlık, bu belgelerin incelenmesi sonucunda belgeyi düzenler veya talebi reddeder. Ancak, bu belgeler ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.”
MADDE 6-Aynı Kararın 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Firmaların, bu madde kapsamındaki ek sürelerden yararlanabilmesi için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmekte olup, belirtilen süre dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.”

MADDE 7- Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, belge süresi içerisinde ilgili firma tarafından Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak müracaat istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir.”

MADDE 8- Aynı Kararın 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.
İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı itiraz başvurusunda bulunulması durumunda, müeyyide uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir.”
MADDE 9- Aynı Kararın 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz.
Belgeli ve belgesiz ihracat kredilerinin teminatı olarak alınan garanti, karşı garanti, teminat, kefalet ve ipotek ile kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Ancak, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye üçüncü ülkeden mal sevkıyatına ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü aşılamaz.”
MADDE 10- Aynı Kararın 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;
a) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin,
b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde ise, Bakanlıkça Dahilde İşleme İzin Belgesinin,
ihracat taahhüdünün kapatıldığı bilgisinin iletilmesini müteakip, krediyi kullandıran kuruluş tarafından sonuçlandırılır.
Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, ihracatın gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden krediyi kullandıran kuruluş tarafından kapatılır. Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, serbest bölgelere yapılacak ihracatın ihracat taahhüdüne sayılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.”
MADDE 11- Aynı Kararın 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Kararın 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına veya elektronik ortama gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan ve bu meşrubata ilişkin gerekli bildirimleri yapmayan, talep edilmesi halinde gerekli meşrubatın bulunduğu belge orijinal nüshasını ibraz etmeyen, gerekli meşrubatın düşüldüğü belge orijinal nüshasını elektronik ortamda kaydetmeyen, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”
MADDE 13- Aynı Kararın 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Firmaların elektronik ortamda ibraz ettikleri her türlü belgeyi, asıllarını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur.”

“Firmaların elektronik ortamda ibraz ettikleri her türlü belgeyi, asıllarını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgeleri saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur.”

MADDE 14- Aynı Kararın 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir.
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine yönelik olarak tesis edilen iptal işlemlerini geri almaya (müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

MADDE 15- Aynı Kararın 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 21- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”
MADDE 16- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihraç taahhüt hesabı müeyyideli kapatılmış vergi, resim ve harç istisnası belgeleri kapsamında; belge sahibi firmalar, anılan müeyyideye ilişkin tahsilatın kısmen veya tamamen henüz yapılmamış olması durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde taahhüdü hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusu, 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde tekemmül ettirilir.”

MADDE 17- Aynı Kararın;
a) 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 11 inci ve 14 üncü maddelerinde yer ala “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,
b) 6 ncı maddesinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde,

ç) 16 ncı ve 17 nci maddelerinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,
değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Karar
ının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi                                                         
Sayısı
31/12/1999 23923
Bakanlar Kurulu Karar
ında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazetelerin
Tarihi                                                  Sayısı
22/7/2000 24117
29/12/2009 27447

——————————————————————————————————————————————–
(*) Ticaret Bakanlığınca 31/12/2019 Tarih ve 30995 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer Sayısında Yayımlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.