YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ADANA, MERSİN SOSYAL HİBE DESTEK ÇAĞRILARI

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

 HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : ADANA, MERSİN

 PROJE SON BAŞVURU TARİHİ : 06.02.2012 Saat:17:00’dir.

 HİBE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : BÖLGE IÇI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir. Bu tutarın 2.000.000 TL’si kar amacı güden kuruluşlar için, 2.000.000 TL’si ise kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tahsis edilmiştir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar tutar.

 VERİLECEK HİBE TUTARI :

KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN,

Asgari tutar: 20.000 TL

Azami tutar: 200.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN,

Asgari tutar: 30.000 TL

Azami tutar: 200.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %90’ından fazla olamaz. Proje kapsamında küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin yer alması halinde verilecek destek oranları, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamayacaktır. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

 BU HİBE DESTEK PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

Programın amacı, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda desteklenecek projeler için öncelik alanlar şunlardır:

Öncelik 1: İmamoğlu, Karataş, Pozantı, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinin doğal kaynaklara dayalı olarak gelişmesinin sağlanması,

Öncelik 2: Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Gülnar ilçelerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi,

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN,

Proje konusunun ilgisine göre esnaf veya ticaret siciline kayıtlı iştigal alanları içerisinde

olması yanı sıra Başvuru Sahibinin:

• 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBÎ olarak faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişi olması,

• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,

gerekmektedir. Yukarıdaki şartların tümünü taşımayan kişiler başvuru sahibi olamazlar. Ayrıca daha önceki mali destek programları kapsamında Ajansa başvuru yapmamış veya başvuruları Ajans tarafından desteklenmemiş başvuru sahipleri, değerlendirme sisteminde +4 puan avantaja sahip olacaklardır.

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN,

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, yanısıra Başvuru Sahibinin:

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması

veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, koşullarının tamamını sağlaması yanısıra, aşağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir:

• Kamu kurum ve kuruluşları (mesleki eğitim yapan liselerin dışındaki okullar hariç),

• Mahalli İdareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri,

• Üniversiteler,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri,

• Tarımsal amaçlı kooperatifler,

• Vakıflar, dernekler,

• İşçi ve işveren sendikaları,

• İş geliştirme merkezleri,

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,

Başvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Çukurova Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği için başvuramazlar.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir. Ayrıca eğitim ve bilgilendirmeye yönelik projelerde, eğitim ve bilgilendirme müfredatının içeriği, -varsa-verilecek sertifikanın geçerliliği ve eğitimcilerin hangi kaynaklardan tedarik edileceği hususlarının Başvuru Formunda açıkça izah edilmesi gereklidir.

Öncelik 1: İmamoğlu, Karataş, Pozantı, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinin doğal kaynaklara dayalı olarak gelişmesinin sağlanması,

Bu grupta yer alan ilçeler genelde tarımsal karakteri öne çıkan, kırsal nitelikli, bulunduğu

konuma bağlı olarak deniz ya da doğa ve yayla turizmi potansiyeline sahip ilçelerdir. Bu ilçelerin

gelişmesini sağlamak amacıyla sahip oldukları üretim potansiyelini geliştirmek ve mevcut doğal

kaynaklarını ekonomide değerlendirmek gerekmektedir. Bu çerçevede desteklenebilecek proje

konuları için örnekler aşağıdaki gibidir:

Tarımsal üretim tekniklerinin (topraksız tarım, modern seracılık, modern kıyı balıkçılığı vb.) geliştirilmesi projeleri,

Bölgeye özgü tarımsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin (kivi, zeytin, mantar, avokado, saanen keçisi, arıcılık, deniz ürünleri vb.) sağlanması projeleri,

• Organik tarıma geçişin sağlanması projeleri,

• Paketleme ve işleme tesislerinin geliştirilmesi projeleri,

• Turistik tesislerin (konaklama, yeme-içme, eğlence, vb.) kurulması, yatak kapasitesinin artırılması ve iyileştirilmesi projeleri,

vb. projeler

Öncelik 2: Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Gülnar ilçelerinde gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi,

Bu grupta yer alan ilçeler, bölge içinde sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından en alt

düzeyde olan, baskın kırsal karakterleri, kısıtlı tarım imkanları ve dağlık jeomorfolojik yapılarıyla göze çarpan ilçelerdir.

Bu ilçelerde alternatif gelir yaratıcı faaliyetler kapsamında örnek olabilecek proje konuları şunlardır:

• Yöresel ürünlerin kalitelerinin artırılması, çeşitliliğinin sağlanması, satış ve pazarlamasının geliştirilmesi projeleri,

• Yöresel el sanatlarının üretime kazandırılması, katma değerinin artırılması ve pazarlanması projeleri,

• Coğrafi şartlara uygun tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması projeleri,

• Bölge şartlarına uygun ekoturizm, agroturizm, pansiyonculuk vb. alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi projeleri,

• vb. projeler

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

• %15 ‘ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

• 1/8/1996 tarih ve 22714 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması ekinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar kapsamında sıvı çelik üretimi ve sıcak haddelemeye yönelik yatırım projeleri,

• Bisküvi imalatı,

• Yufka ve kadayıf imalatı,

• Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler imalatı,

• Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri (hazır yemek),

• Küp şeker imalatı,

• Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç),

• Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından “pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira” üretimi, “kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık” üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar ile “hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması “yatırımları,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya

kredi sağlamak için),

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse); Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!



Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.