YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME UZAY VE HAVACILIK AR-GE DESTEKLERİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Bu Yönetmelik kapsamında proje destek başvurusunda bulunan, projenin gerektirdiği Ar-Ge faaliyetlerini kendisi yürüten ve üniversitelerin en az ön lisans programlarında okuyan veya mezun gerçek kişileri,

b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

c) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Başvuru dönemi: Bir takvim yılı içerisinde üç başvuru döneminden mürekkep olup birinci başvuru dönemi 1 Ocak–31 Ocak, ikinci başvuru dönemi 1 Mayıs–31 Mayıs, üçüncü başvuru dönemi 1 Eylül–30 Eylül arasında kalan süreleri,

e) Değerlendirme dönemi: Yıl içerisinde her başvuru döneminden sonra gelmek üzere birinci değerlendirme dönemi 1 Şubat–31 Mart, ikinci değerlendirme dönemi 1 Haziran–31 Temmuz ve üçüncü değerlendirme dönemi 1 Ekim–30 Kasım arasında kalan süreleri,

f) Desteklemeye esas harcama tutarı: Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen harcama kalemleri çerçevesinde, proje değerlendirme grubu tarafından kabul edilen projeye ilişkin giderlerin toplamını,

g) Destek kararı: Proje değerlendirme grubu tarafından alınan ve projenin destek oranını, süresini, başlama tarihini, kapsamı ile kuruluşa verilecek destek tutarını ve bunlara ilişkin diğer hususları içeren değerlendirme kararını,

ğ) Destek oranı: Proje değerlendirme grubu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda projeye verilecek desteği belirleyen yüzdelik oranı,

h) Destek süresi: Projede, destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve PDG tarafından kabul edilen süreyi,

ı) Destek tutarı: Desteklemeye esas harcama tutarı ile destek oranının çarpımı sonucu hesaplanan miktarı,

i) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

j) Elektronik haberleşme sektörü: Elektronik haberleşme hizmeti verilmesi, elektronik haberleşme şebekesi sağlanması, elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine yönelik üretim, ithal, satış ve bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile kara, hava, deniz ve demiryolu ulaştırması alanında akıllı ulaşım ve trafik yönetim sistemleri, sinyalizasyon sistemleri, telematik sistemleri ve otomasyon sistemlerine yönelik ürün, sistem, hizmet sunumu ve bunların bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili sektörü,

k) Gerçekleşme raporu: Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi tarafından imzalanan, teknik kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, planlanandan zaman, maliyet, kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgiyi içeren dokümanı,

l) Havacılık ve uzay sektörü: Havacılık ve uzay ürün, sistem ve hizmetlerine yönelik teknolojiler geliştiren ya da bu teknolojileri kullanarak ürün, sistem ve hizmet geliştiren veya üreten sektörü,

m) Havacılık ve uzay kuruluşu: Havacılık ve uzay sektöründe ürün, sistem ve hizmet üreten, sunan veya geliştiren tüzel kişilikleri,

n) İzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman, maliyet, kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, giderlerin faaliyetlerle uyumu gibi hususları değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporu,

o) İzleyici: Destek kapsamına alınan projelerin faaliyetlerinin incelemesini yapan uzman havuzundan seçilen kişiyi,

ö) Kurum:  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

p) Kuruluş: Özel hukuk tüzel kişilerini, ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmelerini ve yükseköğretim kurumlarını,

r) Mali rapor: Proje harcamalarına ilişkin dönemsel olarak hazırlanıp, proje sahibi tarafından onaylattırılan dokümanı,

s) Ön değerlendirme grubu (ÖDG) : Projelerin ön değerlendirmesini yapmak üzere üyeleri uzman havuzundan seçilerek oluşturulan en az beş olmak üzere tek sayıda kişiden oluşan grubu,

ş) Proje: Bir ürün, süreç, hizmet geliştirmek ya da sonuç elde etmek için üstlenilmiş, başarı ölçütleri ve hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında ve belirli miktarda kaynakla gerçekleştirilen faaliyetler bütününü,

t) Proje değerlendirme grubu (PDG): Projeleri değerlendirmek, desteklenecek projeleri belirlemek üzere üyeleri uzman havuzundan seçilen en az üç olmak üzere tek sayıda kişiden oluşan grubu,

u) Proje gerçekleşme raporu: Destek kapsamına alınan projede gelinen aşamaya ilişkin bilimsel, idari ve teknik hususları, gerçekleşme seviyesini içeren dokümanı,

ü) Proje sahibi: Araştırma ve geliştirmeye yönelik projesini geliştirip destek talebinde bulunan araştırmacı ya da kuruluşu,

v) Proje sonuç raporu: Destek kapsamına alınan ve tamamlanan projeye ilişkin bilimsel, idari ve teknik hususları, tüm gerçekleşme aşamalarını, projenin yarattığı veya yaratacağı katma değeri gösteren dokümanı,

y) Sektör: Elektronik haberleşme ve uzay ve havacılık sektörünü,

z) Sözleşme: Bakanlık ile proje sahibi arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

aa) Uzman: Projelerin ön değerlendirme, değerlendirme ve izlenmesinde görevlendirilmek üzere; üniversitelerin en az lisans düzeyindeki mühendislik veya ilgili teknik bölümlerinden mezun ve en az beş yıl iş tecrübesine sahip kişiler ile mühendislik veya ilgili teknik bölümlerden mezun olup Bakanlık, üniversiteler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişileri,

bb) Uzman havuzu: ÖDG, PDG üyesi ve izleyici olarak görevlendirilmek üzere Bakanlık tarafından uzmanlardan oluşturulan grubu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Destek Başvurusu ve Şartları

Desteklemede öncelikli konular

MADDE 4 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını belirler ve o takvim yılı öncesinde internet sitesinde yayımlar.

Başvuru zamanı ve yeri

MADDE 5 – (1) Proje başvuruları, 3 üncü maddede tanımlanan başvuru dönemleri içerisinde Bakanlığa yapılır.

Proje destek başvurusu şartları

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan kuruluş ve araştırmacılar destek başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni adresi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler, kooperatifler, birlikler bu Yönetmelik kapsamında proje başvurusu yapamazlar.

(2) Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun ticaret siciline kayıtlı faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekir.

(3) Başvuru yapan kuruluşun, başvuru tarihinden önceki bir yıl süresince aktif olarak faaliyette olması ve bunu belgeleyerek başvurusu ile birlikte sunması gerekir.

(4) Başvuruyu yapan kuruluşun, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması ve bunu belgeleyerek başvurusu ile birlikte sunması gerekir.

(5) Kuruluş tanımına ve bu maddede belirtilen başvuru şartlarına uymak şartıyla birden fazla tüzel kişi bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilir. Bu durumda kuruluş tanımına uyan ve bu maddede belirtilen şartları taşıyan bir kuruluş esas proje muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilir.

(6) En az biri araştırmacı olmak şartıyla en fazla beş gerçek kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilir. Bu durumda bir araştırmacı, asıl proje sahibi olarak proje başvurusunda belirtilir.

(7) Bir kuruluşun veya araştırmacının, bir başvuru dönemi içerisinde ancak bir proje başvurusu kabul edilir. Ortak yapılan proje başvurularında, ortaklar arasında yer alan kuruluş veya araştırmacıların tek başına veya başka bir grup içerisinde yer alarak yapacağı proje başvuruları kabul edilmez.

(8) Hâlihazırda bir projesi destek kapsamında olan proje sahibinin, destek kapsamı süresince yapacağı proje destek başvuruları kabul edilmez.

Başvuruların kabulü

MADDE 7 – (1) Proje destek başvuruları, Bakanlık tarafından istenen evrakların tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi kaydıyla kabul edilir.

(2) Başvuru şartları uygun olan projeler, ön değerlendirme için ÖDG’ye sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Değerlendirmeleri

Uzman havuzu oluşturulması

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında projelerin ön değerlendirmesinde ve izlemesinde görevlendirilecek ÖDG ve PDG üyelerinin ve izleyicilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlık tarafından uzman havuzu oluşturulur.

(2) Uzman tanımına uyan kişiler uzman havuzunda yer almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilirler.

(3) Bakanlık, başvurular arasından uygun gördüğü kişileri uzman havuzuna kabul eder.

(4) Bakanlık, ÖDG ve PDG üyesi ve izleyici seçimini uzman havuzundan yapar.

(5) Bir dönem içinde uzman havuzundan seçilen kişi aynı projede hem ÖDG hem de PDG üyesi olarak görevlendirilemez.

(6) Uzman havuzundan seçilen bir uzman, bir değerlendirme dönemi içerisinde en fazla üç ÖDG’de görevlendirilebilir.

(7) Uzman havuzundan seçilen bir uzman, bir değerlendirme dönemi içerisinde en fazla üç PDG’de görevlendirilebilir.

(8) ÖDG veya PDG üyesi, değerlendirmesini yaptığı projenin izlemesinde izleyici olarak görev alamaz.

Ön değerlendirme

MADDE 9 – (1) Proje destek başvuruları, değerlendirme dönemi içerisinde ÖDG tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Ön değerlendirmede aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Proje içeriğinin elektronik-haberleşme, uzay ve havacılık ile ilgisi.

b) Proje içeriğinin Ar-Ge tanımına uygunluğu.

c) Sektörün ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli konuları kapsaması.

ç) Bakanlık strateji ve politikaları ile uyumluluğu.

(3) ÖDG, üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(4) ÖDG, ön değerlendirme sonucunda aldığı kararda, her proje için destekleme veya desteklememe gerekçelerini yazılı olarak açıkça belirtir ve Bakanlığa sunar.

(5) Ön değerlendirmeyi geçemeyen proje destek başvurularına ilişkin ret kararı Bakanlık tarafından desteklenmeme gerekçelerini içeren bir yazı ile proje sahibine bildirilir.

Proje değerlendirme grubu

MADDE 10 – (1) Ön değerlendirmeden geçen proje sayısı dikkate alınarak yeterli sayıda ve nitelikte PDG’ler, Bakanlık tarafından kurulur.

(2) Bakanlık, uzman havuzundan PDG’lere üye seçimi yapar.

PDG’nin projeyi değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) PDG, projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri dikkate alır:

a) Projenin Ar-Ge niteliği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönüne ilişkin unsurları.

b) Teknolojik değerlendirme ve karşılaştırmalar.

c) Proje çıktısının sosyal ve ekonomik faydası.

ç) Projenin yapılabilirliği.

d) Proje ekibinin niteliği.

e) Proje plan kalitesi.

f) Projenin teknik ve ticari riskleri.

g) Projenin, Bakanlık strateji ve politikaları açısından önemi.

ğ) Projenin elektronik haberleşme ve/veya havacılık ve uzay sektörüyle doğrudan ilgili olması.

(2) PDG, proje destek başvurularının değerlendirmesini, değerlendirme dönemi içerisinde yapar.

(3) PDG, değerlendirmeye aldığı projeler için desteklemeye esas harcama tutarını, destek oranını ve destek süresini belirler.

(4) PDG, birinci fıkrada yer alan kriterleri dikkate alarak her bir proje için 100 üzerinden bir proje puanı belirler.

(5) PDG, proje sahibinden değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere projeye ilişkin her türlü bilgi veya belge isteyebilir veya proje için yerinde inceleme yapabilir.

(6) PDG, üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Destek Süreci

Destek kararı

MADDE 12 – (1) PDG, desteklenmesini uygun bulduğu projeye ilişkin destek kararında destekleme gerekçelerini, desteklemeye esas harcama tutarını, destek oranını ve tutarını, ödeme miktarları ve koşullarını, destek süresini, proje puanını ve desteklemeye ilişkin diğer koşulları belirtir.

(2) PDG tarafından proje değerlendirmesine ilişkin alınan destek kararı, proje destek sürecini yürüten ilgili birimin genel müdürü veya başkanın görüşü ile Bakan onayına sunulur.

(3) Destek kararı alınan tüm projelerin toplam destek tutarının yılı bütçe ödeneğini aşması durumunda destekleme uygulaması, yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere proje puanı esas alınarak yapılır.

(4) Onaylanan destek kararı, proje başvuru sahibine bildirilir.

(5) PDG tarafından desteklenmesi uygun bulunmayan veya PDG tarafından alınan destek kararı Bakan tarafından onaylanmayan projelere ilişkin karar, Bakanlık tarafından proje sahibine bildirilir.

(6) Ar-Ge’ye uygun bulunmadığı gerekçesi ile reddedilen projeler için yeniden destek başvurusunda bulunulamaz.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında bir proje sahibinin aynı takvim yılı içerisinde sadece bir projesi için destek kararı alınabilir.

(8) PDG tarafından destek kararı verilen projelere ilişkin destek uygulamasında Bakanlığın, kendi politika ve stratejileri ile Kurumun öncelikli olarak desteklenmesini öngördüğü konulara ilişkin görüşü çerçevesinde öncelikleri belirleme yetkisi hakkı saklıdır.

Destek süresi

MADDE 13 – (1) PDG tarafından projelere verilebilecek destek süresi otuzaltı ayı geçemez. Ancak gerekmesi halinde projenin tamamlanabilmesi için altı aya kadar ek süre verilebilir.

(2) Destek kapsamındaki projelerle ilgili harcama ve gider belgelerinin, destek süresi içinde düzenlenmiş olması gerekir.

Destek oranı, sınırı ve destek tutarı

MADDE 14 – (1) PDG tarafından projeler için belirlenen destek oranının üst sınırı %100’dür. Bu oran, sektöre yönelik strateji ve politikalar dikkate alınarak Bakanlık tarafından değiştirilebilir.

(2) Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10.000.000 TL, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20.000.000 TL olabilir.

(3) Bakanlık, strateji ve politikaları doğrultusunda ikinci fıkrada belirtilen tutarları her yıl en fazla yüzde 20 oranında değiştirebilir. Bu kapsamda yapılan değişiklik Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur.

Sözleşme

MADDE 15 – (1) Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin olarak Bakanlık ile proje sahibi arasında sözleşme imzalanır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tüm sözleşmelerde, sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilir.

(3) Sözleşmeye ilişkin giderler proje sahibince karşılanır.

(4) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Mali inceleme, denetim ve tasdik

MADDE 16 – (1) Proje sahibi kuruluş projeyle ilgili harcamalara ilişkin mali raporlarını onaylı olarak Bakanlığa sunar.

(2) Araştırmacı tarafından yürütülen projelerle ilgili mali raporların onaylanmasına ilişkin hususlar sözleşmede belirtilir.

(3) Mali raporlar, Bakanlık tarafından da onaylandıktan sonra işleme alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Proje Gerçekleşme Süreci

İzleyici seçimi ve izleme

MADDE 17 – (1) Bakanlık, destek kapsamına aldığı projelere ilişkin teknik ve mali gerçekleşmeler ile projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediğini gerçekleşme raporları ve izleme raporları vasıtasıyla takip eder.

(2) İzleyici, sözleşmede belirtilen dönemlerde proje çalışmalarını yerinde inceleyerek sonuç kısmında olumlu veya olumsuz görüş içeren izleme raporu düzenler ve Bakanlığa sunar.

(3) Bakanlık, izleyici seçimini proje niteliğini de dikkate alarak uzman havuzundan yapar.

(4) Bakanlık bir projenin izlenmesi için birden fazla izleyici görevlendirebilir.

(5) Bir kişi aynı anda en fazla üç adet projede izleyici olarak görevlendirilebilir.

Proje gerçekleşme raporları

MADDE 18 – (1) Proje sahibi, sözleşmede belirtilen süreler sonunda proje gerçekleşme raporlarını hazırlar ve Bakanlığa iletir.

(2) Bakanlık, proje gerçekleşme raporlarını izleyiciye gönderir.

(3) İzleyici tarafından yapılan incelemede eksik bulunan gerçekleşme raporları, tamamlanmak üzere proje sahibine iade edilir.

(4) Proje gerçekleşme raporlarının hangi sıklık ve kapsamda hazırlanacağı projenin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirtilir.

(5) Bakanlık, gerçekleşme raporlarına ek olarak proje hakkında gerek duyduğunda proje sahibinden bilgi ve belge talep edebilir.

(6) Bakanlık, gerektiğinde uzman havuzundan seçeceği uzmanlara veya kendi personeline yerinde inceleme yaptırabilir.

Proje sonuç raporu ve destek sürecinin sonlandırılması

MADDE 19 – (1) Proje sahibi, projenin tamamlanmasını müteakip en geç iki ay içinde proje sonuç raporunu Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık sonuç raporunu izleyiciye gönderir.

(3) İzleyici tarafından olumlu görüş bildirilen proje sonuç raporu Bakanlık tarafından kabul edilir.

(4) İzleyici tarafından olumlu görüş bildirilmeyen proje sonuç raporunda uygun bulunmayan hususlar Bakanlık tarafından proje sahibine bildirilir ve düzeltilmesi için en fazla iki aya kadar süre verilir.

(5) Proje sonuç raporu kabul edilen projenin sözleşmeye göre belirlenmiş olan döneme ait ödemesi veya nihai destek ödemesi yapılır.

(6) Sonuç raporu reddedilen projelere ait destek ödemesi veya kalan ödemeleri yapılmaz.

Projenin devredilmesi

MADDE 20 – (1) Destek kapsamına alınan projeler, proje sahibi kuruluşun talebi üzerine Bakanlığın izni ile bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan başka bir kuruluşa devredilebilir. Araştırmacılar tarafından yürütülen projeler, bir başka araştırmacıya devredilemez.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hususlar

Desteklenen harcama kalemleri

MADDE 21 – (1) Projelerde, aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilir:

a) Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler.

b) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.

c) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.

ç) Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.

d) Projede kullanılan malzeme giderleri.

e) Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.

(2) Yukarıda belirtilenlere ek olarak, projeye özgü farklı harcama ve giderlerin desteklendiği durumlarda bunlara ilişkin açıklamalar destek kararında belirtilir. Aynı şekilde desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalar destek kararında belirtilir.

(3) Bir sonraki yılda desteklenecek olan harcama ve gider kalemlerinde yapılacak değişiklikler, o yılın aralık ayında Bakanlık tarafından belirlenerek internet sitesinde ilan edilir.

(4) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan destekleme ve teşvikler hariç olmak üzere bir kurum veya kuruluştan Ar-Ge desteği alan projeler desteklenmez. Kuruluş veya araştırmacı, projesinin başka bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmediğine ilişkin taahhütname verir.

(5) Başka bir kamu kurum veya kuruluşundan destek alındığının tespiti halinde söz konusu proje sahibinin başvurusu kabul edilmez.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen hususun sözleşme imzalandıktan sonra tespiti halinde sözleşme Bakanlık tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve bu Yönetmelik kapsamında varsa yapılan ödemeler Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.

Giderlerin karşılanması

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki proje destek ödemeleri, destek verilecek projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde Bakanlık tarafından uzman havuzundan görevlendirilen kişilere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler ile araştırma ve destek faaliyetleriyle ilgili diğer harcamalar Bakanlığın Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Ar-Ge Gelirleri ve Eğitim Faaliyetleri Payı olarak gelir kaydedilen ve karşılığı Merkezi Yönetim Bütçesine kaydedilen ödenekten karşılanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerden ortaya çıkan fikri hak, patent, ticari ürün gibi her türlü ticari faaliyetten elde edilen gelirlerden sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 23 – (1) Desteklenen proje sahibi kuruluşa veya araştırmacıya yapılacak ödeme tutarı ve ödeme şartları sözleşmede belirtilir.

(2) Destek kapsamında yapılan tüm ödemelerde ödeme emri belgesinin ekine; 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aranması gereken belgelerle birlikte Bakanlıkça kabul edilen gerçekleşme ve izleme raporları ile mali raporlar bağlanır. Söz konusu tutar gerçekleşme aşamaları doğrultusunda sözleşmede belirlenen hususlar dikkate alınarak proje sahibinin banka hesabına aktarılır.

(3) İlk ödeme tutarı, toplam destek tutarının %20’sinden fazla olamaz.

(4) Destek kapsamında yapılacak nihai ödeme, proje sonuç raporunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yapılır ve nihai ödeme tutarı, toplam destek tutarının %30’undan fazla olamaz.

Yersiz veya fazla ödeme ve cezai yükümlülük

MADDE 24 – (1) Proje sahibine sözleşmede öngörülen ödemelerin dışında yersiz veya fazla ödeme yapılması durumunda;

a) Ödenen tutar, varsa Bakanlıktan destek kapsamındaki alacağından mahsup edilir.

b) Ödenen tutar, Bakanlıktan herhangi bir alacağın olmaması halinde, Bakanlık tarafından yapılan bildirimi takip eden bir ay içerisinde, Bakanlığa iade edilir.

c) Yersiz veya fazla ödenen veya mahsuplaşma sonrasında kalan tutarın bir ay içerisinde Bakanlığa iade edilmemesi durumunda bu tutar, genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Mali raporları onaylayan tarafından yanıltıcı bilgi verilmesinden dolayı proje sahibine yersiz veya fazla ödeme yapılmış olması halinde, Bakanlık, mali raporları onaylayan hakkında cezai kovuşturma yapılması için adli makamlara gerekli başvuruda bulunur.

(3) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için adli yollara başvurulur.

(4) Proje sahibi tarafından sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ibrazı nedeniyle veya başka bir surette kendilerine haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde proje sahibine yapılan bu ödemeler, proje sahibinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir ve proje sahibi hakkında adli yollara başvurulur.

PDG ve ÖDG üyesi ve izleyici ücretleri

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirilmesinde görev alan ÖDG üyelerine; her bir proje için, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %5’i ödenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirmesinde PDG üyesi olarak görevlendirilen kişilere; her bir proje değerlendirmesi için kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %10’u ödenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje izlemelerinde izleyici olarak görevlendirilen kişiye, görevlendirildiği gün başına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %8’i ödenir. Destek tutarı 2.000.000 TL’nin altında olan projelerde görev yapacak her bir izleyiciye yapılacak toplam ödeme miktarı 2.000 TL’yi, destek tutarı 2.000.000 TL ve üzerinde olan projelerde görev yapacak her bir izleyiciye yapılacak toplam ödeme miktarı destek tutarının onbinde onbeşini geçemez. Bu fıkrada yer alan parasal değerler Bakanlıkça güncellenebilir ve bu güncellemeler Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(4) ÖDG ve PDG üyesi ve izleyici olarak görevlendirilen uzmanlara görevlendirme kapsamında yapacakları giderler birinci derecede bulunan devlet memuruna 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ödeme emsal alınarak ayrıca ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değişiklik talebi

MADDE 26 – (1) Desteklenen projelere ilişkin kapsam, süre, bütçe ve idari konularda gerekçeli olarak sunulan değişiklik talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Proje sahibine sağlanan destek tutarı veya kabul edilen destek süresi, Bakanlık tarafından belirlenmiş destek tutarı üst sınırını veya mücbir haller dışında azami destek süresini aşamaz.

(3) Bakanlık tarafından projeye ilişkin uygun bulunan değişiklikler, projenin destek kapsamı içerisinde kabul edilir ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilir. Değişiklik talebi hususundaki Bakanlık kararı proje sahibine bildirilir.

Destek sürecinin geçici durdurulması veya iptali

MADDE 27 – (1) Mücbir sebeplerle yürütülmesi geçici olarak imkânsız hale gelen projelere öngörülen destek, Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulur. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje kaldığı yerden başlatılır ve durdurma süresi proje süresinden sayılmaz.

(2) Yürütülmesi mücbir sebeplerden dolayı imkânsız hale gelen projeler, proje sahibinin başvurusu üzerine veya Bakanlıkça resen destek kapsamından çıkarılır.

(3) Sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediği tespit edilen projelerde duruma göre proje sahibine, eksikliklerin düzeltilmesi için en fazla üç ay süre verilebilir. Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek, izleyici raporları doğrultusunda Bakanlık tarafından iptal edilir.

(4) Gerçekleşme raporlarının, 28 inci maddede belirtilen mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde gönderilmemesi, proje desteğinin iptali için geçerli neden sayılır.

(5) Sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediği için destek kararı iptal edilen projelerde daha önce verilen destekler proje sahibinden bir ay içerisinde geri ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde ödenmediği takdirde genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

(6) Bakanlık tarafından makul olarak kabul edilmesi halinde, araştırmacının önemli sağlık sorunları gibi diğer sebepler, araştırmacıya ait projeye ek süre verilmesinde bir gerekçe olarak değerlendirilebilir.

Mücbir sebepler

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

b) Grev.

c) Sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar.

ç) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ve salgın hastalıklar.

d) Ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı.

Sorumluluklar

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen proje desteklerinde;

a) Proje sahibi; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden doğruluğundan ve projelerin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde yürütülmesinden,

b) Mali raporu onaylayan; kanunun kendisine verdiği sorumluluklar çerçevesinde, desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan ve maliyet hesaplarının doğruluğundan,

sorumludur.

Gizlilik

MADDE 30 – (1) Proje desteklerine yapılan başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere aktarılmaz.

(2) Gizlilik hükümlerine aykırı davranan proje sahibi kişi ve kuruluşlar Bakanlık desteklerinden yararlanamaz, destek kapsamına alınan projelerde ve proje değerlendirmelerinde hiçbir şekilde görev alamaz ve haklarında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince gerekli yasal işlem yapılır.

(3) Başvuran, desteklenen veya reddedilen proje isimleri, kısa açıklamaları, proje muhteviyatının gizliliğine aykırı olmamak kaydı ile Bakanlık tarafından iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilir.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

MADDE 31 – (1) Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri, ticari ürün, patent gibi üzerindeki haklar sözleşme ile düzenlenir ve bu şekilde proje sahibine devredilebilir.

Satın alma, mülkiyet, muhasebe ve ödeme işlemleri

MADDE 32 – (1) Proje sahibi, desteklenen projeler kapsamında yapacakları harcama, satın alma ve muhasebeleştirme işlemleri öncelikle tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yoksa genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirirler.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde alımı desteklenen alet, teçhizat, makine, yazılım, donanım, malzeme ve sistemlerin mülkiyetinin kime ait olacağı, proje bitiminde Bakanlığa devredilip devredilmeyeceği proje sözleşmelerinde belirtilir.

Belgelerin saklanması ve destek sonrası denetim

MADDE 33 – (1) Desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin her türlü belgeler, mali raporlar ve diğer belgeler 10 yıl muhafaza edilir.

(2) Proje destekleri kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen harcamalara istinaden Bakanlık tarafından sağlanan destekler, Bakanlığın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesinde denetlenir. Desteklerden faydalanan kuruluşlar, izleme ve denetim sırasında talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadırlar.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 34 – (1) Projede görev alan kişiler ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;

a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdürler.

b) Evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadırlar.

c) 30 uncu maddede belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

Güvenli elektronik imza uygulaması

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; Bakanlık ile bilgi alışverişinde bulunan tarafların tamamından elektronik ortamda güvenli bilgi transferi sağlamak amacıyla nitelikli elektronik sertifika alması istenebilir.

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi

MADDE 36 – (1) Bakanlık, Yükseköğretim Kurumu öğretim elemanlarını 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde uzman havuzunda görevlendirebilir.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

————————————————————————————————–

12 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28409

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından


0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.