YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KÜTAHYA,AFYON,MANİSA,UȘAK 2012 MALİ DESTEK HİBE ÇAĞRI BAȘVURULARI

Program Adı Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)
Program Türü Doğrudan Finansman Desteği / Proje Teklif Çağrısı
İlan Tarihi 09.12.2011
Son Başvuru Tarihi 24.02.2012
Tahmini ZamanÇizelgesi Değerlendirme Sonuçları: Mayıs 2012 Sözleşme imzalama: Haziran 2012
Genel Amaç Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların, TR33 Bölgesi’nin daha yaşanabilir
bir hale   gelmesine   ve   rekabet   gücü   ile   tanınırlığının
arttırılmasına yönelik sürdürülebilir, stratejik, yenilikçi ve doğal
çevreye duyarlı küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin desteklenmesi
Öncelikler 1)   Hava, su ve toprak kirliliklerinin önlenmesi, doğal kaynakların
etkin, rasyonel
şekilde kullanılması ve sürdürülebilir çevre için yeni altyapı veya
altyapı
iyileştirmelerinin yapılması
2)   Sanayi ve turizm sektörlerine yönelik rekabet gücünü arttırıcı ve
işbirliğini
destekleyici    müşterek   altyapıların   oluşturulması,   mevcut
altyapıların
hizmet/üretim/yönetim kalitesini arttırmaya yönelik modernize edilmesi
Bütçe Kısıtları •     insan Kaynakları bütçesinde sadece yeni istihdam
maliyetlendirilebilecektir. (Üniversitenin projeye ortak olması veya
proje kapsamında üniversiteden destek alınması durumlarında öğretim
görevlileri istisna olabilecektir.)
•     Seyahat bütçesi (yolculuk ve gündelik giderleri dahil), toplam
proje bütçesinin %5,00 (yüzde beş)’ini aşamaz.
•     Küçük ölçekli yapım işleri bütçesi için bir kısıt bulunmamaktadır.
Ajans’tan talep edilen desteğin ve Başvuru Sahibi  ile Proje Ortak(lar)ı’nın
nakdi katkılarının tamamı yapım işlerine ayrılabilir.
•     Ekipman ve malzeme bütçesi için bir kısıt bulunmamaktadır.
Ajans’tan talep edilen desteğin ve Başvuru Sahibi ile Proje Ortak(lar)ı’nın
nakdi katkılarının tamamı ekipman ve malzeme alımına ayrılabilir.
•     Görünürlük faaliyetleri için ayrılan bütçe Ajans’tan talep edilen
desteğin %2,00 (yüzde iki)’sini geçemez.
•     Uygun dolaylı maliyetler (idari maliyetler), uygun doğrudan
maliyetlerin %5,00 (yüzde beş)’ini geçemez.
Bütçe 5.900.000,00 (beş milyon dokuz yüz bin) TL
Destek Miktarı Asgari:100.000,00 (yüz bin) TL Azami: 750.000,00 (yedi yüz elli bin) TL
Destek Oranı Azami: %50
Süre Azami 18 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı • Valilikler
• Kaymakamlıklar
• Yerel Yönetimler (il Özel idareleri, Belediyeler, Köyler)
•  Bakanlıkların Taşra Teşkilatı  (il  ve  ilçe  Müdürlükleri  ayrı ayrı başvuru
yapabileceklerdir.)• Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları

• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli idare Birlikleri (Köylere
Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Katı Atık Birlikleri vb.)
• Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek
Yüksekokulları -üniversite yönetimi ile gerekli mutabakatı sağladıkları
taktirde – ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)
Başarı Kriterleri Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı
anda sağlanması gerekmektedir:
1)     Toplam Puan: 100 puan üzerinden en az 65 puan
2)     Teknik ve Mali Kapasite: 20 puan üzerinden en az 10 puan
3)     ilgililik: 25 puan üzerinden en az 15 puan
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.