YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM DESTEK KREDİSİ

Yatırım Destek Kredisi – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi (*)

Kalkınma Yatırım Bankası tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı sunulmaktadır. Merkez Bankası politika faiz oranı olacak şekilde sabit faiz uygulanan “Yatırıma Destek” TL kredisi ile işletmelerin yatırımları cazip kredi koşulları ile desteklenmektedir. Firma bazında kredi kullanım limiti firmanın statüsüne ve proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde belirlenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, döviz kazandırıcı hizmet geliri sağlayan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

Kredi, imalat sanayi ve turizm sektöründeki yatırımların finansmanının sağlanması amacıyla kullandırılacaktır.

Kredi Koşulları Nedir?

 • Yatırım taahhütlü avans kredisi en az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılır.
 • Kredi alt sınırı 20 milyon TL’dir.
 • Kredi TL olarak kullandırılır.
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırım faaliyetlerinin finansmanı için kullandırılır.
 • Yatırım taahhütlü avans kredisinin anapara geri ödemesiz dönemi, proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde, kredi kullanım tarihinden itibaren en çok 2 yıldır. Bu dönemde, sadece kredilerin tahakkuk eden faiz ödemeleri gerçekleştirilir.
 • Kredi vadesi, geri ödemesiz dönemi ve geri ödeme planı proje nakit akışı ile uyumlu olarak belirlenir.
 • Kredi, yatırım terminine bağlı olarak yatırıma ilişkin harcama belgeleri karşılığında firmanın ödemeyi yapacağı mal veya hizmet tedarikçisinin hesabına banka tarafından aktarılacak şekilde kullandırılmaktadır.

Kredi için şartlar nelerdir?

Kredi talebinde bulunan firmaların kredi başvurularının kredi ön değerlendirmeye kabul edilebilmesi için; aşağıda yer verilen hususlar dikkate alınmaktadır.

 • Krediyi kullanan firmalar, krediye konu yatırım ile ilgili olarak yurt içinde yerleşiklerle yapacakları tüm sözleşme ve fiyatlamaları Türk lirası üzerinden yapabilir. Kredi kullanıcısı firma yatırım sonrasında üreteceği malların yurt içindeki veya sunacağı hizmetin, yurt dışında yerleşik müşteri getiren yurt içindeki acentelerle yapılacak işlemler hariç olmak üzere, yurt içinde yerleşiklere yönelik fiyatlamasını ve satışını sadece Türk lirası üzerinden yapacağına ilişkin yazılı bir taahhüt verir.
 • Yatırım taahhütlü avans kredisi kullanan firma tarafından; yatırım sonrasında kredi vadesine kadar üretilecek malların ihraç edileceği ve/veya ithal edilen malların ikamesine yönelik olacağına ilişkin sayısallaştırılmış öngörü de içeren yazılı bir taahhütte bulunulması zorunludur.
 • Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır.
 • Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince tahsil imkanı sınırlı kredi ve diğer alacak, tahsili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestoları bulunmamalıdır.
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczi bulunmamalıdır.
 • Ödemelerini tatil etmemesi, konkordato talep etmişse bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır.
 • İflas istenmemiş olmalı veya iflas erteleme durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasakları bulunmamalıdır.
 • Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, üzümden şarap imalatı, elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı, diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı, bira imalatı, malt imalatı ve tütün ürünleri imalatı olarak belirlenen sektörler imalat sanayii sektörleri kapsamının dışındadır.
 • Başvurular yatırıma ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi bazında değerlendirilecek olup, Yatırım Teşvik Belgesinde kullanılabilir yabancı kaynak limiti olan firmalar başvurabilmektedir.
 • Yatırım Teşvik Belgesinde yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok belgede belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, Yatırım Teşvik Belgesinde öz kaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından öz kaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar kullandırım yapılabilmektedir.

Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?

 • Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, kredi analiz ekiplerimiz tarafından değerlendirilmekte ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilir.

Krediye uygulanan faiz oranı nasıl belirlenir?

İmalat Sanayi Sektörü;

 • Yatırım taahhütlü avans kredilerine Merkez Bankası politika faiz oranı olacak şekilde sabit faiz oranı uygulanır.
 • Firma tarafından yatırım sonrasında kredi vadesine kadar üretilecek malların ihraç edileceği ve/veya ithal edilen malların ikamesine yönelik olacağına ilişkin sayısallaştırılmış öngörü de içeren yazılı bir taahhütte bulunulması zorunludur. Bu taahhüt karşılığında faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 • Krediye konu yatırımın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları Raporu’na göre dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde ya da üçüncü bölgede yer alan bir Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olması halinde faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 • YTB’de kayıtlı yerli makine tutarının, toplam yatırım tutarının %50’sinden az olması durumunda krediye uygulanacak faiz oranından 75 baz puan indirim, %50’sinden fazla olması durumunda 150 baz puan indirim yapılır.
 • Yatırım taahhütlü avans kredisi tutarının en az yüzde 20’sine karşılık gelen tutarda yurt dışından yatırım kredisi temini veya temininin taahhüt edilmesi halinde hesaplanan faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 • Bir krediye sağlanacak indirimlerin toplamı en fazla 500 baz puandır.

Turizm Sektörü;

 • Yatırım taahhütlü avans kredilerine Merkez Bankası politika faiz oranı olacak şekilde sabit faiz oranı uygulanır.
 • Turizm işletmelerinin yatırım sonrasında kredi vadesine kadar döviz kazandırıcı hizmet geliri elde edeceğine ilişkin sayısallaştırılmış öngörü de içeren yazılı bir taahhütte bulunulması zorunludur. Bu taahhüt karşılığında hesaplanan faiz oranından 150 baz puanindirim yapılır.
 • Turizm işletmelerinin krediye konu yatırımın 2634 Sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri veya Turizm Merkezlerinde yapılacak olması halinde hesaplanan faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 • Turizm işletmelerinin yatırımda yerli girdi kullanması halinde hesaplanan faiz oranından 75 baz puan indirim yapılır. Kullanılan yerli girdi tutarının YTB’de belirtilen toplam yatırım tutarının asgari %50’si seviyesinde olması halinde krediye uygulanacak faiz oranında hesaplanan faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 • Bir krediye sağlanacak indirimlerin toplamı en fazla 500 baz puandır.

Krediye nasıl başvurulabilir?

  • Krediye, aşağıda yer alan Hemen Başvur bağlantısı tıklanarak başvuru gerçekleştirilebilir.

HEMEN BAŞVUR

Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?

 • Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olmaktadır.
 • Birden fazla kredi başvurusu yapan firmaların/grupların yatırımları; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltma, ithal ikamesi ve döviz kazandırıcı hizmet geliri yaratma, yerlileştirmeye katkıda bulunma, ihracatı artırma, yeni istihdam yaratma, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapma ana kriterleri dikkate alınarak önceliklendirilmektedir.

Ücret ve Komisyonlar

Komisyon (maktu):

 • 5 yıla kadar % 1
 • 5 – 10 yıl arası %2

Proje Değerlendirme Ücreti

 • Proje Değerlendirme ücreti 25.000 Türk Lirası’dır. Kayıt ve başvurular ücretsiz olup, ön değerlendirme aşamasına geçen projelerden değerlendirme ücreti tahsil edilmektedir.
 • Banka ilgili Proje Değerlendirme ve Komisyon ücretleri haricinde gerek görmesi durumunda masraf ve komisyon talep edebilmektedir.

Krediye ilişkin önemli notlar

 • Bu kredi ile refinansman yapılamamaktadır.
 • Bu kredi işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
 • Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.
 • Kredi BSMV’ye tabidir.

(*) Kaynak :Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
(**) Kaynak:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.