YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teșvik Belgeli Makinanın Satılması Durumunda Vergilendirme

Bakanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı dilekçenizde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca, yatırım teşvik belgesi sahibi şirketinizin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerinden, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin 2. sırasında yer alan dokuma tezgahının, 3. sırasında bulunan jakar makinesinin, 4. sırasında bulunan çözgü düğüm makinesinin ve 9. sırasında bulunan şardon makinesinin teşvik belgesi sahibi bir başka şirkete Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli izin alınarak satılması halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi ile yatırım ve teşvik sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği, zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımının, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacağı hüküm altına alınmıştır. Uygulamanın usul ve esasları da 69 ve 87 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri’nin ilgili bölümlerinde yapılmıştır.

Buna göre, yatırım teşvik belgesi sahibi şirketinizin belge kapsamında yurt dışından temin ettiği söz konusu makine ve teçhizatı, Hazine Müsteşarlığı’nın izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesi sahibi bir başka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde de aynı makine ve teçhizatın sayılması şartıyla katma değer vergisi hesaplanmadan istisna kapsamında devretmesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
—————————————————————————————————
Maliye Bakanlığı Özelgesi
Özelgeyi Veren:MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih     26/08/2004
Sayı     B.07.0.GEL0.55/5513-456/39483
Konu:Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerini teşvik belgesi sahibi bir başka şirkete Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli izin alınarak satılması halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.