YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teșvik Belgesi Kapsamında Alınan Makinanın İade Edilmesi Durumu

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile …………. Valiliğinden alınan yazı ve eklerinin incelenmesinden ………………………….Ltd.Şti.’ne Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 23.08.2003 tarihinde konik çözgü makinesi satıldığı, anılan satış Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü uyarınca katma değer vergisinden istisna olduğundan katma değer vergisi tahsil edilmediği, yüklenilen katma değer vergisinin 83 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 6. Bölümünde de belirtildiği üzere mal ve hizmet alımında bulunduğunuz mükelleflerin vergi borçlarına mahsuben iade edildiği, ancak anılan müşterinin malı iade etmek istemesi üzerine mahsup yoluyla iade edilen vergiler hususunda ne şekilde işlem yapılacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35 inci maddesinde “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki. iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ……………..Ltd. Şti.’nin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aldığı makineyi iade etmesi halinde bu işleme ait düzenlenecek faturada katma değer vergisinin hesaplanması ve hesaplanan bu verginin de Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/1-a maddesine göre Şirketinizce indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
—————————————————————————————————
Maliye Bakanlığı Özelgesi
Özelgeyi Veren:MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih:     06/01/2005
Sayı:     B.07.0.GEL.0.55-5513-455-445
Konu:Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aldığı makineyi iade etmesi halinde yüklenilen katma değer vergisinin bu işleme ait düzenlenecek faturada hesaplanması ve hesaplanan bu verginin de Şirket tarafından indirim konusu yapılması gerekmektedir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.