YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 İSTANBUL HİBE PROĞRAMLARI 3

SON BAŞVURU TARİHİ Son Başvuru Tarihi: 07.05.2012, Saat: 17:00
PROGRAMIN ADI KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK KÜRESEL TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2012/KTM
PROGRAMIN AMACI Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet edecek nitelikte bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulun­mak
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve entegrasyonunun sağlanması
Öncelik 2: Turizm hizmetlerinde kalite ve erişilebilirliğin artırılması
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 20.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Asgari Tutar: 200.000 TL Azami Tutar: 1.000.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 12 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Valilik,
• Kaymakamlıklar,
• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Ku­rumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuru­luşları),
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
• Sanayi ve Ticaret Odaları,
• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgüt­leri,
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfe­derasyonlar)
 

ÖRNEK PROJELER

 

 

 

 

 

 

1. Sağlık turizminde ihtiyaç duyulan nitelikte hizmet personelinin yetiştirilmesi
2. Alternatif turizm çeşitlerinin seyahat acenteleri tarafından tanıtımı ve entegre
pazarlaması için yenilikçi uygulamaların gerçekleştirilmesi
3. Daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesi ve hizmet sağlayıcılarla buluşmasını
kolaylaştırıcı yazılımların geliştirilmesi
4. Turizm çeşitlerinin entegrasyonunu sağlayacak sektörler arası işbirliği plat-
formlarının geliştirilmesi
5. Turizm sektöründe hizmet kalitesi ve erişilebilirliği artırmak üzere yenilikçi
pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi
6. Turizm sektöründe yaşlı kişilerin ihtiyacına yönelik seyahat modellerinin gelişti-
rilmesi
7. Turizm sektöründe rekabetçilik, girişimcilik, yenilik, istihdam, güvenlik, altyapı
gibi konularda bilgi transferini sağlayacak uluslararası işbirliği platformlarının
oluşturulması
8. Kongre turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, eğitim turizmi, deniz turizmi gibi
alanlarda uluslararası işbirliğini geliştirecek teknolojik altyapının ve işbirliği
platformlarının kurulması
9. Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanmak suretiyle etkinliklerin takibini
0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.