YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ANKARA 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK YARDIMLARI

SON BAŞVURU TARİHİ

Proğram Bütçesinin elverdiği Sürece başvurular yapılabilir.

PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI
PROGRAM REFERANS NO

TR51/12/DFD

PROGRAMIN AMACI TR51 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasa’ya, kanunlara, genel hukuk kurallarınauygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.
OGRAMIN ÖNCELİKLERİ 1. Bölgenin sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere;• beşeri ve sosyal sermaye,• bölgedeki yaşam kalitesi,• göç,

• yoksulluk ve sosyal dışlanma

konularında potansiyel, mevcut durum veya sorun tespiti ile birlikte bunlara
yönelik çözüm, politika, proje önerileri içeren çalışmalar

2. Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere;

• yatırım ve istihdamın çeşitlendirilmesi,

• iş gücü arz ve talebi,

• girişimcilik, rekabetçilik ve yenilikçilik

konularında mevcut durum tespiti ile politika ve proje\strateji önerileri içeren
sektör bazlı, teknik veya mekânsal analizler, fizibiliteler ve benzeri çalışmalar

3. Bölgenin çevresel kalkınmasına\çevresel sürdürülebilirliğine katkı

sağlamak üzere;

• Doğal kaynaklar

• İklim değişikliği

• Mekan kalitesi

• Atık yönetimi

• Afet yönetimi

konularında mevcut durum veya sorun tespiti ile birlikte bunlara yönelik
risklerin değerlendirmesini ve strateji önerilerini içeren teknik veya mekânsal
analizler, fizibiliteler ve benzeri çalışmalar

TOPLAM BÜTÇE
906.000 TL
ASGARİ/AZAMİ Asgari Tutar: 22.000 TL Azami Tutar: 75.000 TL
DESTEK MİKTARI Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.
AZAMİ PROJE SÜRESİ 3 ay
UYGUN BAŞVURUSAHİPLERİ ÜniversitelerKamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıSivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerOrganize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri

İş geliştirme merkezleri

Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri

ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Örnek Proje Konuları Bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin
geliştirilmesine

ÖRNEK PROJE KONULARI Bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin geliştirilmesine
yönelik araştırma faaliyetleri Sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal
içermeye yönelik araştırmalar Bölgede eğitim, bilişim, sağlık, gibi hizmet
sektörlerinde uzmanlaşmaanalizinin yapılması ve insan sermayesinin profilinin çıkartılmasıBölge Planında öne çıkan sektörlerde ara eleman ve buna uygun eğitim ihtiyacı
araştırması ve envanter hazırlanmasıEğitim kurumları ile işletmeler arası yeni işbirliği modellerinin geliştirilerek
beşeri kaynakların ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma ve
fizibilite çalışmalarıBölgenin küresel ve bölgesel ölçekteki yerinin sürdürülebilirlik veerişebilirlik çerçevesinde araştırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite
çalışmaları Bölgede sağlık, kongre, kırsal ve kentsel turizmin geliştirilmesine
yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları

Kümelenme Analizleri Ankara’da yaşam memnuniyeti araştırması

Başkentlilik kültürü, bu kültürün oluşumu, nitelikleri ve bilincinin yayılması
hakkında çalışmalar İl ve ilçelerdeki hava, su ve toprak kalitesini tehdit eden
unsurların tespiti ve mekansal dağılımı araştırması İlçelerde entegre atık
yönetim sistemlerinin geliştirilmesi fizibilite çalışmaları Bölgedeki afet
risklerinin araştırılması ve bunların önlenmesi ve zararlarının

azaltılması üzerine araştırma ve fizibilite çalışmalarının yapılması

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji endüstrisinin geliştirilmesine,
Ankara’da büyük ölçekli alış-veriş merkezlerinin kent merkezlerine etkisi
üzerinden duyarlılık analizi çalışmaları.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.