YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM YEȘİL YILDIZ BAȘVURU SÜRECİ

Yeşil Yıldız Nedir?: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.

Bilindiği üzere 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmekteydi. Ancak o dönemde sürdürülebilir turizm kavramı çok da güncel bir konu olmadığı için işletmeler Çam Belgesine pek de rağbet göstermediler.

Geçtiğimiz yıllarda içinde global turizm endüstr isinde çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir turizmin öneminin artması sonucu Bakanlık kon aklama tesisleri için çevreye duyarlılık

projesini başlattı. Bu kapsamda kanuni alt yapısı hazırlanan proje ile konaklama işletmeleri,

“Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi

Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ile belirlenen kriterler doğrultusunda Yeşil Yıldız alma imkanına sahip oldu.

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir? : Yeşil yıldızı ilgili tebliğ’de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır? : Gerekli kriterleri sağlayarak Bakanlıkça denetlenerek

uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı sağlanır.

 Yeşil Yıldızın Faydası Nedir? :

-İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır -İşgücünün optimal kullanımı sağlanır

-Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır -Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur

-Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur

-Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar

-Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır

-Pazarlama aşamasında avantaj sağlar

-Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

 Yeşil Yıldız Nasıl Alınır? :

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi unvanı almak için Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak ve belirlenen kriterleri yerine getirmek yeterlidir. Başvurunuzu EK-3’teki dilekçe ile yapabilirsiniz. Dilekçeye eklemeniz gereken evraklar ve işlemler şunlardır.

1-   İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor,

2-   Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,

3-   İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılmas ı, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,

4-   Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgil i idarenin yazısı,

5-   Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,

6-   İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2

başına enerji tüketimi veya geceleme başına ene rji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),

7-   İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına

tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),

8-   Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),

9-   Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan fi rmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,

10-  Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.